Se semnează noul contract de salubrizare pentru Cluj-Napoca și încă 44 de localități

Consilierii locali clujeni au votat, marți, în ședință de îndată, un proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin.

În acest sens a fost delegat primarul Emil Boc din partea municipiului Cluj-Napoca de a participa la ședința ADI Eco Metropolitan, alături de ceilalți 44 de reprezentanți ai UAT-urilor care fac parte din lotul 1 al noului contract de salubrizare, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Cluj. După adoptarea hotărârii de semnarea contractului acesta va fi semnat efectiv, cel mai probabil tot mâinei, cu reprezentanții Supercom.

„Este un proiect important care ne va ajuta să eliminăm dintre grijile noastre zilnice riscul de a nu avea unde și cum să depozităm deseurile, de a nu avea cine să le ridice și unde să le depozităm. ADI Eco Metropolitan a reușit să finalizeze licitația, împreună cu Consiliul Județean astfel încât astăzi să fim în măsură sa ratificăm documentul pe care l-am aprobat cu mulți ani în urmă, astfel încât contractul final să poată fi semnat mâine (n.red miercuri)urmând ca după aceea în termenele legale prevăzute de licitație, contractul să intre în vigoare”, a declarat Emil Boc.

Un consilier local a cerut explicații de la reprezentanții firmei ADI Eco Metropolitan referitoare la felul în care va funcționa acest proces. Acesta a precizat că în cazul caselor, deșeurile vor fi cântărite din poartă în poartă, în schimb, la blocuri se va cântări paușal, „Toate deșeurile vor fi cântărite din zona de pubele, iar această cantitate se va împărți la numărul de locuitori arondați respectivului punct de colectare”, a spus acesta. Întrebat cum se va colecta selectiv, reprezentantul firmei a explicat că vor exista campanii de informare și conștientizare în acest sens, realizate împreună cu autoritățile, iar rezultatele se vor vedea în timp.

Reamintim că săptămâna trecută, Firma Brantner Veres a pierdut acțiunea depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ce viza anularea licitației de atribuire a contractului de colectare și transport a deșeurilor din Cluj-Napoca, Huedin și alte 43 de comune către firma Supercom. Prin urmare, Consiliul Județean Cluj va trebui să semneze cu Supercom contractul în valoare de 100 milioane lei pentru colectarea și transportul deșeurilor din această zonă.

Licitația publică având drept scop delegarea, pentru o perioadă de 10 ani, a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor pe Lotul 1 a fost finalizată anul trecut de către Consiliul Județean Cluj prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj. Acest lot cuprinde municipiul Cluj-Napoca, orașul Huedin și 43 de comune situate în proximitatea acestora.

Vă prezentăm în continuare principalele puncte ale contractului ce va face obiecctul salubrizării lotului 1 pentru următorii 10 ani.

Art 2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract este delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților din cadrulu lotului 1 care compun ”Serviciul”, respectiv:

 1. Colectarea separată de la populație a deșeurilor menajere reciclabile pe 3 fracții (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă) și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 2. Colectarea separată de la populație a deșeurilor menajere reziduale și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 3. Colectarea separată de la populație a deșeurilor din parcuri și grădini și a celor biodegradabile (implementare etapizată) și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 4. Colectarea separată de la populație și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere
 5. Colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare de la operatorii economici/instituții și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 6. Colectarea deșeurilor similare reziduale, inclusiv din colectări ocazionale și servicii suplimentare și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 7. Colectarea separată și transportul deșeurilor provenite din piețe și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 8. Colectarea separată și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici nesimilare celor menajere
 9. Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor de construcții și demolări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
 10. Colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public, altele decât cele care fac obiectul contractelor de salubritate stradală, și transportul acestora la stația de transfer Huedin sau CMID Cluj-Napoca
 11. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau insdtalațiilor de neutralizare
 12. Operarea/administrarea stației de transfer a deșeurilor municipale Huedin
 13. Transportul deșeurilor din cadrul stației de transfer Huedin la CMID Cluj-Napoca

Art 3. Durata contractului

 1. Durata prezentului contract este de 10 ani de la Data de Începere a Contractului

4. Între Data Semnării și Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare

5. În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 6 luni de la Data Semnării, Delegatul va prezenta Delegatorului dovezile care confirmă.

a) constituirea Garanției de Bună Execuție

b) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate

c) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului în aria delegării

d) obținerea celorlalte autorizații necesare conform legii pentru începerea prestării Serviciului

e) faptul că are la dispoziție, pe aria delegării , toate utilajele și echipamentele pentru care s-a angajat la data de începere a contractului prin ofertă

f) instalarea și întreținerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea acesteia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. În cadrul sistemului informatic, Delegatul va implementa și menține o bază de date a operațiunilor. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări zilnice, conform prevederilor prezentului contract.

6. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi, părțile pot încheia procesul verbal de predare-primire a bunurilor de retur care vor fi date în concesiune delegatarului în vederea prestării serviciului, a cărui semnare marchează Data de Începere a Contractului

8. Dacă la finalul Perioadei de Mobilizare nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art.5 Contractul se reziliează de plin drept la data la care expiră termenul prevăzut la al.5 , fără a fi necesare alte formalități. În această situație, Delegatul va datora penalități/daune interese pentru prejudiciile create în valoare de 10% din valoarea estimată a prestațiilor aferente primului an de activitate

Art.10 Tariful

Tariful pe care Delegatul are dreptul să-l aplice la Data de Începere a Contractului este următorul:

 • Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul urban 241,89 lei/tonă fără TVA, respectiv 1,17 lei/pers/lună fără TVA
 • Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodedgradabile de la populația din mediul urban 301,18lei/tonă fără TVA, respectiv 3,72 lei/pers/lună fără TVA
 • Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul rural 566,02lei/tonă fără TVA, respectiv 1,26 lei/pers/lună fără TVA
 • Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodedgradabile de la populația din mediul rural 490,81lei/tonă fără TVA, respectiv 3,20 lei/pers/lună fără TVA
 • Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorui de piețe) 296,36 lei/tonă fără TVA
 • Tarif pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase la solicitare 447,60 lei/tonă fără TVA
 • Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase la solicitare 164,46 lei/tonă fără TVA
 • Tarif pentru colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de cadavre și animale de pe domeniul public 29.137,09 lei/tonă fără TVA

Tarif pentru operarea și administrarea stațiilor de transfer 265,57 lei/tonă fără TVA

A.M.C.

S.M.

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut