Termenul de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018, prelungit până la 31 martie 2021

Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru prorogarea unor termene și completarea Anexei nr. 2 la hotărâre, a fost prelungit, joi,  printr-o Hotărâre de Guvern.

Conform documentului, la fel ca în cazul programelor naționale de sănătate, Contractul – cadru a fost prelungit până la 31 martie 2021. Totodată, se asigură cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul I al anului 2021, care se va realiza prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2020 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii.

„În contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, tot până la 31 martie 2021 vor fi introduse reglementări pentru asigurarea unui acces neîntrerupt și facil al pacienților la  asistență medicală. Astfel, vor putea fi acordate în continuare consultații medicale la distanță, în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, și vor fi validate fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, deoarece sunt considerate consultații acordate în regim off-line” – informează Ministerul Sănătății.

Aceeași sursă precizează că pot fi acordate și la distanță – prin mijloace de comunicare la distanță, și serviciile de sănătate conexe actului medical, furnizate de psiholog și logoped, prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice.

Pentru consultațiile la distanță din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu, nu va fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19 vor beneficia în continuare de consultații, „inclusiv consultații la distanță ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare”, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră.

„Numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice va fi de maximum 8 consultații pe oră/ medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultații/ lună/ pacient cu boli cronice. Prin derogare de la legilația în vigoare: medicul de familie va putea iniția tratamentul specific și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/ spital pentru o parte din medicamentele din lista de compensate și gratuite; medicul de familie va avea permisiunea de a emite prescripție medicală în continuare pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele care se prescriu de către medicii specialiști, în conformitate cu limitările de prescriere. Fac excepție medicamentele/ materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative” – precizează Ministerul Sănătății.

La externarea asiguratului, ”dacă situația o impune”, medicii din spital vor elibera prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90/91/92 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/ cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile – adaugă sursa citată.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut