Bonificații pentru plata la timp a impozitelor și contribuțiilor sociale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prezintă bonficiaţiile care se acordă pentru plata la timp a impozitelor și contribuțiilor sociale.

I. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), datorate pentru veniturile realizate în 2019, pentru care există obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă Declaraţia se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii: a). pentru plata impozitului pe venit, a CAS şi a CASS, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru 2019 – bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la 30 iunie 2020, inclusiv; b). pentru depunerea Declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până la 30 iunie 2020 – bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, CAS şi CASS.

Bonificaţia prevăzută la lit. b) pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Declarației se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia de acordare a bonificaţiei prevăzută la lit. a), caz în care se aplică ambele bonificaţii.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în Declaraţie, sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale cu valoarea bonificaţiei.

Bonificaţiile se acordă şi persoanelor fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a Cap. II Date privind impozitul pe veniturile estimate / norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile socialedin Declarație, astfel cum este reglementat la art. 120 din Legea nr. 227/2015 sau în cazul persoanelor fizice care au optat în 2019 pentru plata CAS sau a CASS potrivit prevederilor Codului fiscal. În aceste cazuri, contribuabilii pot beneficia de bonificații cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru acordarea acestora, prin completarea şi depunerea Declaraţiei – capitolul I Date privind veniturile realizate până la 30 iunie 2020 inclusiv.

Contribuabilii care au depus Declaraţia – capitolul I, Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor prevăzute mai sus, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020 inclusiv, noul termen de depunere a Declarației unice stabilit, cu respectarea condiţiilor de mai sus.

II. Beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Codul fiscal, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care plătesc impozitul la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III.

III. În 30 de zile de la încetarea stării de urgență își încetează aplicabilitatea următoarele măsuri fiscale: * măsura potrivit căreia nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi neachitate până la încetarea măsurilor * măsura potrivit căreia se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV), iar plata poate fi efectuată prin internet banking sau ghiseul.ro.

Informații generale în domeniul fiscal și IT se pot obține prin apelarea Call-center-ului, la telefon 031.403.91.60. Contribuabilii care nu sunt înrolați în SPV pot utiliza Formularul de contact de pe site-ul ANAF pentru a obține informații generale în domeniul fiscal și IT.

Articole din aceeasi categorie