Indemnizația de șomaj pentru absolvenții de învățământ din promoţia 2021

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a anunțat că absolvenţii de învățământ din promoţia 2021 trebuie să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv dee indmnizație de șomaj.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime) dar și indemnizație de șomaj.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj, dacă nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin regelementările normative în vigoare. În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM: * actul de identitate * diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii * Curriculum Vitae * declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate (www.anofm.ro/upload/3250/Anexa_1_Declaratie_stare_de_sănătate.pdf) * acord de utilizare a datelor cu caracter personal (www.anofm.ro/upload/1993/Formular_01_Declaratie_persoane_vizate_2018-07-12.pdf)

Actele necesare acordării indemnizaţiei de şomaj: * actul de identitate * actele de studii și de calificare, în original * declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă (www.anofm.ro/upload/3250/Anexa_1_Declaratie_stare_de_sănătate.pdf) * declarație pe propria răspundere a absolvenților că, la data solicitării dreptului, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii * adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, dacă persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat conform legii.

Perioada de acordare a indemnizației de șomaj pentru absolvenți este de 6 luni, iar cuantumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referință (500 lei).

Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai târziu de 12 luni. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data înregistrării cererii. Cererea este disponibilă la adresa www.anofm.ro/upload/3250/ANEXA_3_-_Cerere_acordare_indemnizatie_de_somaj.docx

Pentru absolvenții școlilor speciale, indemnizația de șomaj se acordă de la data absolvirii, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data inregistrării cererii.

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj, absolvenții care: * la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii * realizează venituri mai mari decât indicatorul social de referinţă * îndeplinesc condiții de pensionare * la data absolvirii aveau loc de muncă * refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut