Formularul 230 se poate depune până în 25 mai

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca informează că 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în 2020.

Noul model a formularului 230 ṣi „Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” sunt prevăzute în anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01.2021.
Formularul se completează şi se depune de persoanele fizice care realizează din România venituri din: * salarii şi asimilate salariilor * pensii * activităţi independente / activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit * activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă * drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real * cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii: * au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora * dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din O.U.G. nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în O.U.G. nr. 120/2020.
Formularul 230 se completează de contribuabili sau de împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 și se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Informații se pot obține prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor, la tel.: 031.403.91.60, la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut