Ce trebuie să facă clujenii care cultivă tomate pentru a primi ajutor de minimis

Direcția Agricolă Județeană (DAJ) Cluj a anunțat condițiile și demersurile necesare pentru primirea ajutorului de mimis destinat susținerii producției de tomate în spații protejate (Ciclul I) pe anul 2023.

Ajutorul de minimis este în valoare de maximum 14.847 lei / beneficiar (echivalentul a maximum 3.000 euro). De acest sprijin vor putea beneficia toți producătorii agricoli, atât cei organizați într-o formă juridică, cât și persoanele fizice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: * cultivă tomate pe minim 1.000 mp în spații protejate (sere / solarii) în ciclul I de producție * obțin o producție de minimum 3 kg tomate/mp (3 tone/1000 mp) * valorifică din producția obținută minimum 3.000 kg până la data de 30 iunie 2023, inclusiv * depun la DAJ Cluj documentele de vânzare (respectiv rapoarte fiscale de închidere zilnică / facturi / file din carnetele de comercializare) până în 14 iulie 2023, inclusiv * deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, vizat la zi * obțin tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Potențialii beneficiari trebuie să depună Cererile de înscriere în program (formular-tip, anexa nr. 2) la direcțiile pentru agricultură județene, până în 1 aprilie 2023 (inclusiv), în format letric sau electronic, însoțite și de documentele suport de mai jos: a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, al/a reprezentantului legal / împuternicitului; b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023 (în cazul persoanelor fizice); c) împuternicire / procură notarială – în cazul depunerii cererii prin reprezentant legal / împuternicit; d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului / Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; e) dovadă cont activ bancă / trezorerie; f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferent anului 2023, suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Informații suplimentare se pot obține la DAJ Cluj (ing. Precup Bogdan – tel. 0743-646.925).

Programul este finanțat de la bugetul de stat, iar pentru anul 2023 a fost alocată suma de 262.999.000 lei (53.142.000 euro).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut