Bani de investiții pentru firmele românești. Ce sume pot primi întreprinderile clujene

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va lansa acțiunea 4.1.1. BIS „Investiții in activități productive”, destinată firmelor din industria alimentară, construcții, producția de materiale de construții, producția de echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje și tehnologii în construcții.

Bugetul programului este de 89.535.149 euro pentru industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități similare, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare, respectiv de 89.535.149 euro pentru sectorul construcțiilor, producția de materiale de construcții, producția de echipamente, utilaje și tehnologii în construcții.

In implementarea acestui apel vor fi acordate fonduri prin aplicarea mecanismului de supracontractare, astfel că suma totală la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 290.000.000 euro, cumulat pe cele doua componente. Valoarea grantului este între 50.000 euro si 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri din anul 2021.

Cine poate primi banii

Sunt eligibile doar firmele care solicită finanțare pentru activități din următoarele domenii/ coduri CAEN: 0812 – Extracția pietrișului și nisipului; 0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor; 10 – Industria alimentară; 1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton; 16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite; 22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice; 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal; 27 – Fabricarea echipamentelor electrice; 28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a; 42 – Lucrări de geniu civil; 43 – Lucrări speciale de construcții; 52 – Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi. Codul CAEN pentru care se solicita finantare trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii proiectului. Nu se permite depunerea unui proiect pentru mai multe coduri CAEN (toate echipamentele bugetate trebuie justificate ca fiind necesare pe codul CAEN pentru care se solicită finanțare).
Solicitantii trebuie sa îndeplinească cumulativ urmatoărele condiții: a). au înregistrat profit din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021; b). sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv; c). se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/ curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului; d). dispun de cofinanţare proprie a proiectului; f). nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021; g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi; h). se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor; I). minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia semnificativ alte obiective de mediu, iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu; j). minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului; k). nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul; l). nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral inclusiv dobânzile aferente.

Pentru ce se dau bani

Finanțarea se acordă pentru: * Dotarea cu echipamente, utilaje cu și fără montaj, mobilier, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare în producţie, alte achiziţii de bunuri de această natură. * Cheltuieli cu mijloace de transport necesare în producție / servicii, cu excepția mijloacelor de transport destinate activității administrative sau nu sunt în legătura cu obiectul cererii de finantare. Mijloacele de transport sunt eligibile dacă sunt indispensabile și destinate exclusiv atingerii obiectivului.* Achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice. Valoarea acestora nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale. * Lucrari de modernizare / echipare / racordul la utilităţi publice / eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

TVA nedeductibilă și nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. Pentru justificarera bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preț pentru fiecare achiziție de bunuri / servicii / lucrări.

Câți bani se pot primi la Cluj

Intensitatea ajutorului diferă în funcție de regiunea de dezvoltare, de judet și categoia întreprinderii (microintreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii).

În județul Cluj, pentru întreprinderi mijlocii (între 50 – 249 angajați) intensitatea ajutoruluo este de 50%, iar pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici (până la 49 de angajași) este de 60%.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut