Abateri la mai multe primării clujene

Curtea de Conturi a României a făcut public raportul privind acţiunile de audit financiar şi control din anul 2018 la nivelul instituţiilor administraţiei publice centrale şi la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. Raportul dezvăluie o serie de nereguli la mai multe instituţii din judeţul Cluj. Printre acestea se numără, Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Primăria Huedin, Primăria Câmpia Turzii și Primăria Turda.
Experţii Curţii de Conturi arată că în cazul unor unități administrativ teritoriale și operatori economici aparținând administrației publice locale din judeţul Cluj situațiile financiare au înregistrat, în mod progresiv, o acuratețe îmbunătățită ca urmare a măsurilor dispuse de către Camera de Conturi Cluj și a recomandărilor formulate, disponibilitatea acestor entități de a le pune în aplicare fiind esențială pentru îmbunătățirea activității. Aceştia spun că există însă și entități aparținând administrației publice locale la care s-a constat menținerea unui management defectuos al activităților desfășurate, a formării și utilizării fondurilor publice, datorat, pe de o parte, lipsei de preocupare/interes din partea conducerilor entităților verificate în ceea ce privește identificarea, înregistrarea și urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetelor locale, acuratețea și veridicitatea datelor prezentate în situațiile financiare, administrarea și gestionarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ teritoriale, insuficienței personalului de specialitate cu pregătire corespunzătoare, iar pe de altă parte, ”interpretării forțate” a actelor normative sau „ignorării” anumitor prevederi ale acestora, în ceea ce privește efectuarea cheltuielilor bugetare.
Curtea de Conturi a României a descoperit o serie de abateri la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit raportului întocmit de instituţia de control a României, municipalitatea clujeană nu a respectat prevederie legale în ceea ce priveşte evidențierea dobânzilor datorate conform contractelor de credit încheiate de unitate, abaterea fiind de 172.446.000 lei. O altă neregulă constă în faptul că nu a fost restituită în totalitate la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, taxa pe valoarea
adăugată dedusă potrivit legii în suma de 1.176.000 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în suma de 85 mii lei, aferentă dotărilor independente achiziționate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și neutilizată conform prevederilor legale. De asemenea, municipalităţii i se impută faptul că nu a realizat veniturile cuvenite bugetului local din taxa specială de transport public local, vaaloarea acestora fiind de 2.098 .000 lei .
Tot anul trecut a fost supus controlului și auditului financiar de Către Curtea de Conturi Consiliul Judeţean Cluj. Aici s-a descoperit că nu au fost respectate prevederile din acordurile cadru și contractele subsecvente în cazul efectuării lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor județene prin decontarea unor lucrări, prejudiciul fiind de 3.358 lei. La Consiliul Judeţean Cluj s-a mai constatat că evidența patrimoniului public și privat al Județului Cluj nu este asigurată conform prevederilor legale. S-a constat că deși sunt deținute în proprietatea județului o serie de bunuri ce fac parte din domeniul public al acestuia, ele nu sunt reflectate în conturile de active fixe. O altă neregulă constă în faptul că în anul 2018 vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a încheiat convenții civile de prestări servicii cu Consiliul Județean Cluj pentru derularea activității de evaluare/analizare a proiectelor de management la instituțiile de cultură din subordine, sau pentru evaluarea anuală a managementului acestora, contrar prevederilor legale. La nivelul Primăriei Câmpia Turzii s-a descoperit că au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 87.600 lei pentru acordarea unor cadouri în bani angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Crăciun și 1 Iunie. Curtea de Conturi a României mai arată că administraţia locală din Câmpia Turzii a efectua către Domeniul Public Câmpia Turzii SA plăți nelegale în sumă de 50.508 lei pentru lucrări de întreținere şi amenajări spații verzi, prin nerespectarea prevederilor legale din contractul de delegare, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 5.413 lei.
Anul trecut au fost auditate 36,6% din cele 82 unităţi administrative clujene și odată cu aceștia 25,6% din totalul celor 254 ordonatori terțiari de credite.

S.P.

Articole din aceeasi categorie