A început vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă. Documentele trebuie transmise online

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, în perioada 1 martie – 31 august, pentru obţinerea rentei viagere agricole pentru 2020, Centrele județene APIA vor primi declarațiile de vizare a cererilor și a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier, și doar în cazuri excepționale, rentierii care nu pot transmite electronic documentele, se pot prezenta fizic pentru a le depune la Centrele APIA.

Vizarea electronică presupune ca funcționarii Agențieisă contacteze telefonic rentierii care au domiciliul în județul corespunzător fiecărui Centru APIA.

Documentele pe care rentierii trebuie să le prezinte la depunerea declaraţiilor de vizare (copie CI / BI / paşaport / contractele de arendare / deciziile de la comisiile de expertiză medicală grad I sau II, decizia pentru limită de vârstă- dacă e cazul, dovadă cont bancar activ, procura notarială etc) vor fi puse la dispoziția APIA de rentier / împuternicit / mandatar / curator prin mijloace electronice, poștă/curier.

Funcționarul APIA certifică conformitatea datelor din documentele transmise către rentier împuternicit / mandatar / curator prin mijloace electronice, poștă/curier cu datele din copiile existente la dosarul din Centrul APIA, menționând pe Anexă modalitatea de primire a documentelor / informațiilor.

Cererile de reanalizare ale dosarelor de rentă viageră agricolă, cererile moștenitorilor, cererile de modificare date vor fi puse la dispoziția Centrelor APIA prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, completând formatul tip conform Anexelor la prezentul comunicat, sau printr-o cerere scrisă care va conține informațiile din formatul tip.

Dacă se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2020 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii / transmiterii la oricare Centru APIA până la data limită 15.10.2021, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: * carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original) * copie a certificatului de deces * copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”) * copie C.I./paşaport al moştenitorului * împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original) * extras de cont pe numele moștenitorului.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut