Primăria Turda lămurește situația proceselor aflate pe rolul instanțelor

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la informaţiile eronate apărute în spaţiul public care fac referire la debitele UAT Turda, ţinând cont de prevederile legale, Municipiul Turda transmite următorul Drept la replică:

Ca prim aspect dorim să învederăm faptul că debitele menţionate provin din contractul de concesiune cu STP SA încheiat în anul 2010. Mai mult decât atât, sumele pe care le vom prezenta în cele de mai jos nu sunt sentinţe definitive, parte din ele fiind în curs de judecată.
Informaţiile furnizate de mai multe partide politice locale fac referire la sentinţe definitive, cu titluri executorii, în valoare de 35 milioane de lei, desi actuala administraţie, condusă de primarul Cristian Matei, încă din 2016 întreprinde toate demersurile pentru a soluţiona aceste litigii astfel încât să se obţină reducerea debitelor sau chiar anularea acestora. Ba mai mult, aşa cum veţi vedea în dosarul cu nr. 4257/117/2020, STP SA solicita despăgubiri pentru perioada contractuală care nu mai era în termen, încercând preluarea celor 20 de autobuze electrice în flota STP, lucru care era imposibil deoarece pentru obţinerea fondurilor europene era absolut necesar înfiinţarea unei companii de transport subordonată Consiliului Local.
Pornind de la aceste afirmaţii, aşa cum am menţionat în cele de mai sus, subliniem faptul că, marea majoritate a dosarelor sunt în etapă procesuală a fondului, iar pe rolul instanţelor de judecată se derulează o întreagă serie de litigii ce decurg în principal din executarea obligaţiilor care rezultă din Contractul de transport public încheiat cu STP S.A., în anul 2010, în timpul fostei administraţii, având ca primar, pe domnul ªtefănie Tudor. Astfel, cu privire la sumele menţionate vă informăm că:
– Debitul în cuantum de 684.132 lei (iniţial STP SA solicitând 1.812.948 lei însă reuşindu-se reducerea acestuia la suma de 684.132 lei) reprezentând diferenţe tarif la gratuităţi pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi de H.C.L. Turda nr. 186/2012 (cu excepţia pensionarilor cu vârsta peste 65 de ani), aferente perioadei ianuarie 2015 – decembrie 2017 astfel cum rezultă din dosarul nr. 398/117/2018 aflat pe rolul Tribunalul Cluj.
-Debitul in cuantum de 1.996.191 lei (iniţial STP SA solicitând 5.284.035 lei însă reuşindu-se reducerea acestuia la suma de 1.996.191 lei) reprezentând diferenţe tarif la gratuităţi pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani aferente perioadei martie 2016 – aprilie 2018 astfel cum rezultă din dosarul nr. 2278/117/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj.
-Debitul în cuantum de 884.952 lei (iniţial STP SA solicitând 2.342.520 lei însă reuşindu-se reducerea acestuia la suma de 884.952 lei) reprezentând diferenţe tarif gratuităţi pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani aferente perioadei mai 2018 – martie 2019 astfel cum rezultă din dosarul nr. 3927/117/2019* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.
-Debitul în cuantum de 272.834,50 lei (initial STP SA solicitând 720.214,42 lei însă reuşindu-se reducerea acestuia la suma de 272.834,50 lei) reprezentând diferenţa de tarif gratuităţi aferente perioadei ianuarie 2018 – martie 2019 astfel cum rezultă din dosarul nr. 3928/117/2019* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că debitul în cuantum de 3.838.109,5 lei este datorat STP SA în temeiul obligatiilor care rezultă din Contractul de concesiune nr. 4771/02.04.2010. (debitul total a fost redus de la aprox. 10.000.000 de lei la 3.838.109,5 lei, acesta reprezentând diferenţe tarif gratuităţi pentru perioadele menţionate şi sunt datorate Societătii de Transport Public SA în temeiul Contractului de Concesiune nr. 4771/02.04.2010).
Creditorul Intervenient V. H. T. a solicitat executarea silită a unor părţi din prezentele titluri executorii în temeiul unei cesiuni de creanţă intervenite între acesta şi STP SA: suma de 345.000 din suma totală de 684.132 lei stabilită prin Sentinţa Civilă nr. 2423/2019 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 398/117/2018 şi suma de 998.095 lei din suma totală de 1.996.191 lei stabilită prin Decizia Civilă nr. 411/2020 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2278/117/2018, ceea ce totalizează o creanţă totală în cuantum de 1.343.095,50 lei, creanţe ce se vor actualiza cu dobanda legală penalizatoare conform dispoziţiilor titlurilor executorii, de la datele menţionate în acestea şi până Ia data plăţii efective.
Societatea de Transport Public SA a cesionat din debitul total de 3.838.109,5 lei, 1.343.095,50 lei către creditorul cesionar dl. V. H. T.
Astfel, sumele pentru care s-a solicitat bugetarea acestora sunt prevăzute în majoritatea lor în dosare nesoluţionate definitiv.

Dosarul nr. 6229/117/2014, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, în care Societatea de Transport Public S.A. are calitatea de reclamant-pârât, iar Municipiul Turda în calitate de pârât, obiect pretenţii – diferenţă gratuităţi, 20.000.000 lei, termen de judecată 08.06.2022 – pentru administrarea expertizei, suma de 13.020.544 lei reprezintă prejudiciul pretins de STP pentru plata cu întârziere a subvenţiilor, în urma activităţii de la punctul de lucru din Turda, pe perioada supusă expertizării aprilie 2012-martie 2019, a înregistrat un deficit de numerar de care a fost privată societatea la nivelul întregii activităţi în valoare totală de 13.020.544 lei (10.893.946 + 3.784.664 – 1.186.008 – 472.058) ce reprezintă 22,09% din totalul intrărilor de numerar de la punctul de lucru Turda în perioada expertizată. Dosarul este în etapa procesuală a fondului, în stadiul administrării probei cu expertiza contabilă, astfel că suma nu este datorată în prezent de către Municipiul Turda, nefăcând obiectul unei hotărâri judecătoreşti;
Dosarul nr. 3960/117/2020, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, având ca părţi Societatea de Transport Public S.A. – reclamant; Municipiul Turda – pârât, iar ca obiect Ordonanţa de plată, pretenţii în cuantum de 4.480.528 Ron, reprezentând penalităţi, majorate unilateral de către creditoare la suma de 24.647.681,4 lei, conform Conventiei nr. 597/29.03.2020 pentru eşalonarea debitelor stabilite prin decizia pronunţată în dosarul nr. 11647/117/2013, formulat pentru diferenţele de tarif la gratuităţi pentru pensionari cu vârsta de peste 65 de ani, şi dobânda legală pentru această sumă începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 20 decembrie 2013, pentru sumele aferente lunilor aprilie 2012 – octombrie 2013, şi cu data introducerii cererii modificatoare, respectiv 16 februarie 2016, pentru sumele aferente perioadei noiembrie 2013 – februarie 2016:

-15.552.214,43 lei – STP, subscrisul este obligat la plata acestor sume menţionate în Somaţia emisă la data de 11.02.2022 de către B. ª. I. C., ce se pretind că decurg din Ordonanţa nr. 698/2021 din 02.04.2021 pronunţată în dosarul nr. 3960/117/2020*, pronunţată de Tribunalul Cluj, conform Convenţiei nr. 597/29.03.2019, încheiată între S.T.P. S.A. Alba Iulia cu Municipiul Turda, convenţie ce ulterior a fost aprobată prin H.C.L. nr. 55/29.03.2019, prin care părţile au convenit ca pentru orice datorie din contractul nr. 4771/2010 şi actele adiţionale acestuia care nu a fost plătită de către Municipiul Turda la scadenţă să se perceapă o penalitate de 1% pe fiecare zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la scadenţă până la plata efectivă şi de asemenea, pentru orice sumă de plată stabilită printr-o hotărâre judecătorească să se perceapă o penalitate de 1%/ zi de întârziere în cazul în care Municipiul Turda nu plăteşte suma aferentă în decurs de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii şi 9.089.467 lei –V.H– creanţă actualizată, reprezentând debit menţionat în Somaţia emisă la data de 01.02.2022 de către B. ª. I. C., ce se pretind că decurg din Ordonanţa nr. 698/2021 din 02.04.2021 pronunţată în dosarul nr. 3960/117/2020*, pronunţată de Tribunalul Cluj, conform Convenţiei nr. 597/29.03.2019, încheiată între S.T.P. S.A. Alba Iulia cu Municipiul Turda, convenţie ce ulterior a fost aprobată prin H.C.L. nr. 55/29.03.2019, prin care părţile au convenit că pentru orice datorie din contractul nr. 4771/2010 şi actele adiţionale acestuia care nu a fost plătită de către Municipiul Turda la scadenţă să se perceapă o penalitate de 1% pe fiecare zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la scadenţă până la plata efectivă şi de asemenea, pentru ori sumă de plată stabilită printr-o hotărâre judecătorească să se perceapă o penalitate de 1%/ zi de întârziere în cazul în care Municipiul Turda nu plăteşte suma aferentă în decurs de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Dosarul nu este solutionat definitv, aflându-se în etapă procesuală a cererii în anulare, dosar suspendat în prezent până la soluţionarea dosarului nr. 5414/117/2020, aflat pe rolul Tribunalului Alba, cu prim termen de judecata la data de 17.05.2022.

Împotriva cererii de executare silită abuzivă demarată de către STP S.A. şi V. H. au fost promovate o serie întreagă de contestaţii la executare şi suspendări ale executărilor silite
Dosarul nr. 4257/117/2020, Tribunalul Cluj, având ca părţi Societatea de Transport Public S.A. – reclamant; Municipiul Turda – pârât, iar ca obiect acţiune anulare act administrativ – acte administrative locale privind serviciul de transport public local, şi despagubiri în care se solicită suma de 855.774 lei profit nerealizat prin neatribuirea contractului de transport public către STP.
Dosarul este în etapă procesuală a fondului, având urmatorul termen de judecată la data de 05.05.2022, astfel că suma nu este datorată în prezent de către Municipiul Turda, nefăcând obiectul unei hotărâri judecătoreşti;
Suma de 918.364,65 lei conform Convenţiei de eşalonare a debitului nr. 2672/26.01.2022, încheiată între Municipiul Turda şi V. H., pentru eşalonrea debitului de 1.875.607,75 lei, statuată prin Sentinta Civilă nr. 2423/2019 pronunţată în dosarul nr. 398/117/2018 de către Tribunalul Cluj, Decizia nr. 168/2020 pronunţată în dosarul nr. 398/117/2018 de către Curtea de Apel Cluj, Sentinţa nr. 1901/2019 din data de 20.09.2019 pronunţată în dosarul nr. 2278/117/2018 de către Tribunalul Cluj, Decizia nr. 411/2020 din data de 15.05.2020 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2278/118/2018, Încheierea pronunţată la data de 23.09.2021 în dosarul 5369/328/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Turda, Sentinţa civilă nr. 224/2021 pronunţată la data de 09.09.2021 în dosarul nr. 165/33/2021 de către Curtea de Apel Cluj.

Pe cale de consecinţă, împotriva executării silite a fost formulată contestaţie la executare, ce formează obiectul dosarului nr. 285/328/2022, aflat pe rolul Judecătoriei Turda, în care Municipiul Turda are calitatea de contestatoare, iar V. H. T. are calitatea de intimat, aceasta nefiind soluţionată încă, al doilea termen de judecată fiind stabilit la data de 06.06.2022, fiind admisă suspendarea provizorie a executării silite.

Link verificare dosare:  https://portal.just.ro/1285/SitePages/dosare.aspx?id_inst=1285 .

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut