Primăria municipiului Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca

organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie

inspector de specialitate, grad profesional IA

1 post vacant la Biroul Eficienţă energetică, iluminat public, Direcţia Tehnică.

Nivelul studiilor: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una dintre următoarele specializări:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe inginerești

Inginerie Civilă

Inginerie Civilă

Căi ferate, drumuri și poduri, Inginerie Civilă, Ingineri urbană și dezvoltare regională

Ingineria instalațiilor

Instalații pentru construcții, Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei.

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

Inginerie Electrică

Sisteme electrice, Electronică de putere și acționări electrice, Electrotehnică, Electromecanică, Inginerie Electrică și Calculatoare, Informatică aplicată în inginerie electrică

Inginerie Energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice, Termoenergetică, Energetică industrială, Managementul Energiei, Energetică și Tehnologii de mediu, Energetică și tehnologii informatice.

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată, Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de telecomunicații.

Ingineria Mediului

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice, Ingineria mediului, Informatică aplicată în ingineria mediului

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții, Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic.

Științe sociale

Științe Administrative

Științe Administrative

Administrație publică, Administrație europeană, Leadership în sectorul public

Științe umaniste și arte

Arhitectură și urbanism

Urbanism

Proiectare și planificare urbană, Urbanism și administrarea teritoriului

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani;

Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document emis în condiţiile legii).

Data și ora de desfășurare a probelor concursului:

selecţia dosarelor de concurs ( afişare rezultate): 25.03.2022

– proba scrisă: 31.03.2022, ora 12:00

– interviul: 06.04.2022, ora 10:00

Locul de desfășurare al probelor concursului: sediul Direcției Generale Poliția locală Cluj, str. Iuliu Maniu nr. 16, Cluj-Napoca.

Data limită până la care se pot depune documentele necesare întocmirii dosarului de concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Papp Gabriela – consilier Serviciul Resurse umane, tel: 0264 596 030 int.1020, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut