Eșalonarea la plată a datoriilor restante

Guvernul a aprobat eșalonarea datoriilor restante de la declanșarea stării de urgență și a prelungit termenele pentru executări și accesorii.

Guvernul a aprobat aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Executivul a mai decis prelungirea până la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență.
Până la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor de a se decide privind accesarea facilităților fiscale oferite, corespunzător situației sale fiscale.

Întrucât eșalonarea simplificată nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul a instituit plata unei dobânzi. Nivelul de dobânzii este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adică la 3,65 % pe an (față de Codul de procedură fiscală care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere). Debitorul poate solicita modificarea eșalonarii prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată de 2 ori pe perioada eșalonării. Dacă debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori. Debitorul poate anexa graficul de eșalonare, cu cuantumul propus al ratelor de eșalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de plată.

Cine poate beneficia de eșalonare

Beneficiari ai facilității de eșalonare simplificată sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal.
Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a). să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eºalonare;
b). să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior;
c). să nu se afle în procedura insolvenței;
d). să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e). să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
f). să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.
Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvența pentru obligațiile curente născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată conform Codului de procedură fiscală.

Avantaje
* Eșalonarea este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare încetează la 25 octombrie 2020 * este o procedură simplificată: se acordă eșalonare numai în baza unei cereri, fără a fi depuse alte documente * termenul de soluționare este redus la 5 zile de la data depunerii cererii, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului * se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată * nu se constituie garanții * nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării * pe perioada eșalonării, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată * debitorul poate solicita, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării, modificarea eșalonării, prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia * debitorul poate menține eșalonarea pierdută o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării (cele 12 luni de eșalonare).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut