Depunerea cererilor pentru ajutorul de stat destinat creşterii animalelor

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrul Judetean Cluj, a anunțat că, până la 29 ianuarie inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în decembrie și în trimestrul IV 2020.

Cererile trebuie depuse la sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei, unde a fost depusă cererea inițială anuală sau se pot transmite prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc).

Cererea de plată pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de solicitanţii prestatori ai serviciilor, trebuie însoţită de: a). memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ (Autoritatea Națională pentru Zootehnie); b). lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2) în luna / trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ; c). facturile lunare / trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate de solicitant conform cu originalul; d). copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; dacă nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător, până la finele lunii în care a fost emis acesta; e). documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz; f). dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

Cererea de plată pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale trebuie însoţită de: a). memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ; b). lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna / trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ; c). facturile lunare / trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate de solicitant conform cu originalul; d). documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului pentru serviciul prestat aferent lunii / trimestrului, copii certificate de APIA conform cu originalul; e). copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; dacă nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător, până la finele lunii în care a fost emis acesta; f). documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu originalul de către APIA; g). dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

Pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, asociațiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate accesând adresa http://213.177.4.194:953/.

Documentele postate / transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura fermierului și vor sta la baza operării / verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut