Consiliul de Administratie al SC MINESA ICPM SA Cluj-Napoca

CONVOCATOR
Prin Decizia nr. 1 adoptata in data de 11.08.2023,
Consiliul de Administratie al SC MINESA ICPM SA Cluj-Napoca,
inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3252/1993, CUI RO4688949, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, precum si cu prevederile actului constitutiv
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGA ordinara”) conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de 18 septembrie 2023, ora 10:00, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, sala nr. 12, etaj I, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de societate la sfarsitul zilei de 31 august 2023, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGA Ordinara, se va tine in data de 19 septembrie 2023, orele 10:00, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Prezentarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2022 intocmite conform strandardelor romanesti de contabilitate.
2. Prezentarea raportului consiliului de administratie al societatii la 31.12.2022.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de societate la 31.12.2022.
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2022.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii aferent exercitiului financiar 2023.
7. Alegerea celor 3 membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada de la data AGOA pana la finalul noului mandat.
9. Numirea auditorului financiar al societatii pentru anii financiari 2023-2026 si mandatarea consiliului de administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
10. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie si sau a Directorului General pentru ca impreuna sau separat, sa  efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de  lege pentru  ducerea la  indeplinire a  hotararilor Adunarii, sa depuna si sa  preia  acte si  sa  semneze in  acest  scop in  numele Societatii, in  relatia cu Registrul  Comertului, precum si  cu  alte entitati publice sau  private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai  sus,  oricarei  persoane, dupa  cum  considera necesar.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGA ordinara”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 21 august 2023 si de pe site-ul acesteia www.minesa.ro.
Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul  pentru  mandant, unul  pentru  mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii pana la data de 15 septembrie 2023, ora 10.00.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau  impreuna, cel  putin 5% din  capitalul social, au  dreptul de a  introduce puncte  pe  ordinea  de  zi a  Adunarii Generale. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la constinta celorlalti actionari.
Data limita pana la care se depun la secretariatul societatii din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, candidaturile pentru ocuparea locurilor in consiliul de administratie in noul mandat este 31 august 2023, ora 15:00. Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de administrator al societatii sunt cele prevazute de legea societatilor comerciale. Lista cuprinzand informatii cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor fiind publicata pe site-ul societatii www.minesa.ro putand fi consultata si completata de acestia in termenul de mai sus. Ultima varianta actualizata a procurilor va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 01.09.2023.
Ofertele pentru contractarea auditorului financiar se depun la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea “Oferta furnizare servicii de audit financiar pentru AGOA din 18/19.09.2023” pana la data de 31.08.2023, ora 15:00. Dosarul de oferta trebuie sa contina: copie a certificatului constatator eliberat de ONRC cu vechime de cel mult 30 de zile anterior datei depunerii, oferta financiara, un document de prezentare a societatii care sa cuprinda experienta in auditarea situatiilor financiare, CV semnat si datat pentru partenerul cheie, o copie a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, cazierul fiscal si judiciar al societatii, o declaratie de independenta a auditorului financiar al societatii fata de Minesa ICPM SA, numarul si data autorizarii functionarii emisa de CAFR.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Verificarea si centralizarea voturilor prin procuri speciale este realizata de o comisie  tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din  persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise  pe  ordinea  de zi.
 Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie
Todea Daniel

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut