Anunt licitatie publica TETAROM

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Tetarom S.A., str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 0264432750, email ioana.banciu@tetarom.ro
     2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil aflat în proprietatea domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea SC Teratom S.A., situat în Municipiul Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, înscris în CF nr. 336663, identificat după cum urmează: a. clădire de birouri D+P+ 5 E, având 21 de spaţii cu suprafeţe cuprinse între 30 mp-61 mp. Închirierea se face conform art. 1 din HCJ Cluj nr.48/20.02.2020 privind includerea în domeniul public a bunurilor imobile realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, art. 1(1) lit. a), b) din HCJ Cluj nr. 49/20.02.2020 privind aprobarea închirierii clădirilor realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură” şi în temeiul art. 332 şi art. 333 (3) din OUG. 57/2019.
    3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
     3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin e-mail, printr-o cerere trimisă la adresa ioana.banciu@tetarom.ro sau de la sediul Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.
    3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciului Comercial al Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47,clădirea A3, între orele 09:00-16:00, telefon: 0264407900, fax: 0264432750.
     3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pentru exemplarul pe suport electronic obţinut prin e-mail sau 50 de lei pentru exemplarul obţinut pe suport de hârtie, care se achită numerar la caseria Tetarom S.A.
    3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 07/01/2022, ora 16:00.
    4. Informaţii privind ofertele:
    4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14/01/2022, ora 09:00.
    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Tetarom S.A., mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.
    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
    5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14/01/2022, ora 12:00 la sediul Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.
    6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, telefon: 026459611, fax: 0264595844, e-mail: tr-cluj@just.ro.
    7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 14/12/2021

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut