Școala Gimnazială Viișoara, școală cu aromă de poveste

Primele informaţii referitoare la învăţământul în limba română din localitatea Viişoara ne parvin de la mijlocul seolului XIX, când în sat funcţiona o şcoală confesională, pe lângă parohia ortodoxă. Numeroşi elevi români au studiat, în această perioadă, dat fiind faptul că Transilvania era provincie a Imperiului Austro-Ungar, la şcoala maghiară de stat din localitate.

Şcoala de stat în limba română a luat fiinţă în anul 1919, având 4 posturi de învăţători. Între 1919-1920 şcoala și-a desfăşurat activitatea tot după sistemul maghiar, în clădirea vechii şcoli confesionale, fiind mutată ulterior în clădirea care gazduiește azi ciclul primar. Clădirea principală a şcolii actuale, care găzduiește ciclul gimnazial, a fost edificată în anul 1964. Din 2009, grupele de grădiniță au fost mutate într-o clădire nouă, spațioasă, luminoasă, prevăzută cu săli de grupă adaptate nevoilor preșcolarilor, sală festivă și sală de mese. În toamna acestui an școlar a fost dat în funcțiune un nou corp de clădire, pentru ciclul primar, având 6 săli de clasă și o sală festivă.

O școală deschisă tuturor copiilor

Școala din Viișoara este formată din Școala Gimnazială Viișoara (personalitate juridică) și Școala Primară Urca (structură). Este o unitate de învățământ cu predare bilingvă – română și maghiară -, având nivel preșcolar, primar și gimnazial. La școală studiază, în acest an școlar, 536 de copii, dintre care 121 sunt preșcolari, 250 elevi în ciclul primar și 165 elevi în ciclul gimnazial, organizați în 5 grupe de grădiniță, 13 clase primare și 8 clase gimnaziale.

Resursa umană cuprinde 43 de cadre didactice (5 educatoare, 13 învățătoare și 25 de profesori), cărora li se adaugă un mediator școlar și un bibliotecar. Dintre cadrele didactice, 20 au gradul didactic I, 16 au gradul didactic II, 4 au definitivatul, iar 3 sunt debutanți. Resursele materiale ale școlii asigură desfășurarea procesului educativ în cele mai bune condiții. Școala beneficiază de șase corpuri de clădiri, având 26 săli de clasă, un laborator de informatică, un cabinet de biologie, un cabinet de geografie, un laborator de chimie-fizică, o sală multimedia, un Centru de Documentare și Informare, o bibliotecă cu 10.000 de volume, o sală de sport și două terenuri de sport cu suprafață sintetică.

Ethos

Ne dorim să fim o școală care transmite valori morale și civice și nu doar cunoștințe teoretice, caracterizată printr-un ethos democratic și incluziv, care pregătește elevii pentru viața reală, viața de dincolo de porțile instituției. Prin alegerile pe care le facem noi,  cadrele didactice, sub aspectul conținuturilor și demersurilor instructiv-educative, urmărim ca fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie și pentru a fi un bun cetăţean, care să se adapteze uşor cerințelor societăţii actuale. Ne caracterizăm ca fiind o instituție de educație care promovează libertatea (ca valoare individuală și de grup), principiul egalității de șanse și principiul nediscriminării. Prin libertate înțelegem: libertatea de exprimare, libertatea de acțiune, libertatea de a alege și de a decide atât la nivelul elevilor, cadrelor didactice, cât și al părinților.

De asemenea, apreciem că suntem promotori ai principiului egalității de șanse prin asigurarea participării depline a fiecărui elev la viața școlară, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, abilități etc., prin respectarea dreptului la o educație de calitate și asigurarea unui mediu școlar nediscriminatoriu, sigur, confortabil și prietenos. Nu în cele din urmă, combaterea discrimănării pe bază de etnie, confesiune, background cultural și social reprezintă o altă importantă valoare dezvoltată de școala noastră, acest fapt datorându-se și specificului său multietnic. Prin toate acțiunile și proiectele educative pe care le desfășurăm încercăm să combatem orice fel de formă de discriminare la nivelul instituției, să promovăm toleranța și să întărim coeziunea la nivelul claselor de elevi, buna-înțelegere și cooperarea cu consecințe pozitive asupra performanțelor școlare ale tuturor elevilor și totodată să lărgim orizonul cultural al elevilor în ceea ce privește cultura grupurilor etnice conlocuitoare, pentru o bună și armonioasă conviețuire.

Povești de succes

Efortul comun al cadrelor didactice, elevilor și părinților se reflectă în rezultatele foarte bune obținute de elevii școlii noastre la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare. În ultimii doi ani școlari, elevii au obținut la fazele județene ale olimpiadelor școlare trei premii I, două premii II, trei premii III și opt mențiuni. La nivel național s-au obținut trei premii I la Olimpiada Satelor – Universul cunoașterii prin lectură.

În 26 aprilie 2018, în cadrul conferinței ReSTART pentru educație de calitate în mediul rural, Școala Gimnazială Viișoara a primit, din partea Inspectoratului Școlar Județean  Cluj, diploma de Școală Ambasador Erasmus+, pentru calitatea rezultatelor obținute în urma implementării și valorizării proiectului Erasmus+ KA1 ,,Consorțiu pentru formare prin mobilitate europeană”. În octombrie 2018, într-un cadru festiv, Școala Gimnazială Viișoara a fost recompensată de către Inspectoratul Județean Cluj și Consiliul Județean Cluj cu Diploma de merit pentru activitatea desfășurată și rezultatele obținute de elevi și profesori la Evaluarea Națională și la concursurile naționale în anul școlar 2017-2018.

În anul 2019, echipa școlii a obținut locul III la etapa națională a Concursului Național ,,Călătoria mea interculturală”, dovadă a preocupării unității noastre școlare de a promova educația interculturală și buna înțelegere dintre elevii de etnii diferite. Tot în anul 2019, unitatea noastră școlară a participat la Competiția Națională „Școală Europeană”, organizată de Ministerul Educației Naționale, obținând, pentru a doua oară, Certificatul de Școală Europeană.

Activități și proiecte extrașcolare cu care ne mândrim

În ultimii doi ani, elevii școlii au fost implicați în mai mult de douăzeci de proiecte europene eTwinning, reprezentative fiind „Be active, Be responsible! Acts!”, „Hands of Tolerance”, „Împreună pentru educație”, „Let’s share our special days in Europe”, „Artist through History”, „Summer Holiday”, „Good start, grow smart”, „Let’s play our traditional children gams together!”, „Cooking and culture” etc., obținându-se nu mai puțin de patru Certificate de calitate ale proiectelor (eTwinning Quality Label).

În 2018 am organizat campania „Hai la școală!”, în cadrul proiectului Erasmus+KA1 „Consorțiu  pentru formare prin mobilitate europeană”, campanie în cadrul căreia 18 elevi de etnie romă și-au exprimat liber opinia privind importanța școlarizării pentru devenirea lor viitoare și dreptul lor la o educație de calitate.

În perioada septembrie 2018 – iunie 2021, Școala Gimnazială Viișoara implementează proiectul cu finanțare europeană ,,Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”. Acest proiect cuprinde: intervenții de bază prin metode activ-participative pentru prevenirea și reducere a părăsirii timpurii a școlii, programul „Școală după Școală”, activități de consiliere, sprijin financiar pentru preșcolari și școlari (tichete valorice), școala părinților, cursuri de formare pentru părinți, seminarii de instruire, parteneriate cu alte școli etc.

În septembrie 2019, Școala Gimnazială Viișoara a încheiat un parteneriat cu trei unități școlare din localitatea Nyrkarasz, Ungaria, având ca obiective dezvoltarea instituțională, schimbul de bune practici între cadrele didactice și dezvoltarea competențelor sociale și civice ale elevilor, prin organizarea unor activități educative și culturale comune. Prima întâlnire a elevilor a avut loc în localitatea noastră, în luna septembrie, prilej cu care elevii au desfășurat activități educative și culturale în comun, iar profesorii au făcut schimb de bune practici și idei.

Dorim să menționăm, de asemenea, parteneriatul dintre Școala Gimnazială Viișoara și Asociația ,,Les Amis d’ Urca” din localitatea Saint Calais, Franța, parteneriat de peste 25 de ani, în cadrul căruia elevii școlii noastre participă anual la diferite evenimente culturale și educaționale din localitatea franceză, iar membri ai comunității din Saint Calais ne vizitează cu prilejul sărbătorilor naționale și locale. Datorită acestei înfrățiri, elevii școlii beneficiază anual de o excursie în țară, sponsorizată de asociația franceză.

Alte activități de succes, desfășurate recent în școala noastră, au fost atelierele de creație literară organizate de scriitoarea Cristina Andone, în care au fost implicați mai mult de 100 de elevi. Pornind de la poveștile și desenele pline de imaginație ale copiilor, Cristina Andone va scrie volumul 2 al „Cărții bunătății”, care va fi lansat la școala noastră, în luna mai.

Personalități de succes

Învățământul viișorean a dat remarcabile personalități, precum avocatul, doctorul în drept și omul politic Ioan Vescan și scriitorul Mihail Iosivaș.

Avocatul Ioan Vescan (1877-1946) a fost primul prefect român al județului Mureș-Turda, membru al Partidului Național Român și ulterior al Partidului Național Țărănesc, deputat în Parlamentul României Mari și un apropiat al familiei ragale. Scriitorul Mihai Iosivaș (1907-1989) a fost discipol al profesorului și scriitorului Teodor Murășanu, profesor de limba română și latină și membru corespondent al Academiei Române.

Mesajul nostru către comunitate

Școala Gimnazială Viișoara este mai mult decât o instituție de învățământ, este o familie care își deschide larg brațele pentru toți copiii – români, romi și maghiari -,  oferindu-le o educație de calitate, adaptată nevoilor și preocupărilor lor.

Există, la nivelul fiecărui dascăl din școală, o preocupare permanentă de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și adapta demersul didactic la cerințele educației actuale și de a desfășura activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare cu o mare valoare formativă, din dorința, între altele,  de a-i determina pe părinți să nu își mai înscrie sau transfere copiii din școala noastră la școli din mediul urban.

Pentru tinerele cadre didactice, aflate la început de carieră în școli din mediu rural mesajele și îndemnurile  nostre pentru ei sunt următoarele:

,,Gândește pozitiv! Luptă pentru a deschide lumea pentru acești copii și umple golurile materiale din mediul rural cu atitudine pozitivă și abordări inovative” (profesor Ileana Feher); ,,Fii încrezător! Fii perseverent! Transformă dezavantajele mediului rural în atuuri. Fă tot ce poți cât mai bine și contiuă să faci asta, indiferent de piedici” (profesor Camelia Costantea); ,,Copiii din mediul rural trebuie să aibă aceleași șanse, la o educație de calitate, ca și cei din mediul rural. Fii tu șansa lor! Fii inovativ, creativ și insuflă-le încredere în capacitățile lor!” (profesor Claudiu Iclenzan); ,,Și copiii din mediul rural au dreptul la o educație de calitate care să-i pregătească pentru viitor. Fii șansa lor! Motivează-I prin activități didactice interesante și interactive” (profesor Alina Ciungan).

Director,
Prof. Camelia COSTANTEA

Articole din aceeasi categorie