Pensia anticipată, fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie

Conform datelor prezentate de Casa Națională de Pensii Publice, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate NU se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul: a). a beneficiat de pensie de invaliditate; b). a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; c). a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010).

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Documentele necesare înscrierii la pensie anticipată, după caz, sunt: • cerere • carnetul de muncă (original şi copie) • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie) • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie) • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată • actele de stare civilă: buletin sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie • livretul militar (original şi copie) • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi • dovada echivalării de statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de muncă, în original • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în original • procura specială pentru mandatar, original şi copie • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare trebuie depuse de solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz.

Exemplu pentru femeie născută în februarie 1962

Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 32 ani și 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut