Municipiul Cluj-Napoca anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2023

1. Denumirea autorității contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857; adresa: Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca, cod 400001; telefon: 0264.596.030/5192.

2. Reglementări legale în temeiul: Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 631/2017 al Ministrului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă; Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțare din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Consiliului local nr. 22/10.01.2020 și Hotărârii Consiliului local nr. 59/02.02.2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023.

3. Solicitanți: federațiile de specialitate, asociațiile județene pe ramura de sport, cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.

4. Bugetul programului pentru această sesiune de finanțare a activităților/acțiunilor sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”, în anul 2023, este de 17.500.000 lei. Finanțarea asigurată de către municipiul Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

5. Obiective generale:
– promovarea sportului de performanță și a sportului pentru toți, evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului la reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului pe plan național și internațional;
– atragerea și educarea cetățenilor, indiferent de vârstă şi de categoria socială, pentru practicarea mișcării în aer liber.

6. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din Regulament, cap. Condițiile și criteriile de finanțare a structurilor sportive aprobate de finanțator prin HCL nr. 22/10.01.2020.

7. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanțare nerambursabilă se face în perioada 09.02.2023-10.03.2023, la Registratura municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 10.03.2023 ora 16.30 la Registratura municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7 și 10.03.2023 ora 24.00 pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Dosarele depuse după data menționată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse după data de 10.03.2023. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în perioada 13.03.2023 până în 24.03.2023.

8. Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în perioada 27.03.2023 – 29.03.2023, solicitanții să aibă posibilitatea depunerii de contestații. Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia mixtă de soluționare a contestațiilor, în condițiile legii.

9. Documentația pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect și informații suplimentare se pot obține de la Direcția Generală, Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3-5, et.1, camera 16, tel. 0264.596.030/5192, site-ul www.primariaclujnapoca.ro (Economie-Finanțări nerambursabile de la bugetul local-Activități sportive susținere proiecte-Regulament finanțarea programelor sportive).

10. Evaluarea și selecția proiectelor depuse se vor face în conformitate cu Regulamentul de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, adoptat prin HCL nr. 22/10.01.2020.

11. Finanțarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de finanțare.

Primar al municipiului Cluj-Napoca,
Emil BOC

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut