Înregistrarea contractelor de închiriere de persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca a anunțat că, începând din 1 ianuarie 2023, toți contribuabilii, persoane fizice, care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în cel mult 30 de zile de la încheierea / producerea modificării acestuia.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora. Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere.
Pentru înregistrare, contribuabilul trebuie să depună „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, prevăzută în Anexa 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022, care se găsește pe portalul ANAF (www.anaf.ro, Secțiunea – Asistență contribuabili, Subsecțiunea – Declararea obligațiilor fiscale – Toate formularele cu explicații, Formulare fără număr), însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.
Contribuabilii care doresc să transmită prin mijloace electronice cererea de înregistrare a contractelor de închiriere au la dispoziție noua versiune a formularului electronic 168 ”Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”, publicată pe portalul ANAF, Secțiunea – Servicii online, Subsecțiunea – Descărcare declarații electronice.
Cererea de înregistrare se poate face direct la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (ex.: Spațiul Privat Virtual).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut