Ghid pentru cardul de energie. Ce trebuie să facă beneficiarii, asociațiile de locatari și poștașii

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a întocmit și un ghid cu situații speciale care arată ce trebuie să știe beneficiarii sprijinului de 1.400 lei pentru plata facturilor la utilități.

Documente pentru plata facturilor la energie. Documentele obligatorii pentru plăți prin mandat poștal: * cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata, în original * actul de identitate al beneficiarului, în original * documentul /documentele justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restanțe faţă de furnizorul de energie şi/sau faţă de asociaţia de proprietari /locatari. Dintre documentele justificative, certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat în original, iar facturile la energie pot fi aduse în original sau pot fi prezentate, pe telefon, în format electronic.

În cazul reprezentantului legal / împuternicitului se va prezenta și împuternicirea în original, actul de identitate al celui împuternicit în original, actul de identitate al beneficiarului de sprijin în original, certificatul de naștere al minorului (dacă beneficiarul este minor).

Împuternicire olografă (scrisă de mână) pentru plăți prin mandat poștal. Împuternicirea este acceptată dacă beneficiarul nu are capacitate de exercițiu, din cauza bolii sau altei situații și nu se poate deplasa la oficiul poștal, de exemplu: * copiii înscriși pe cardul de energie * persoanele încadrate în grad de handicap înscrise pe cardul de energie * persoanele vârstnice imobilizate la pat sau fără sprijin.

Împuternicirea /reprezentarea legală poate fi dovedită prin decizie /hotărâre judecătorească de instituire a tutelei /curatelei, iar în cazul copiilor aceștia vor fi reprezentați de părinți; părintele trebuie să prezinte certificatul de naștere al copilului, în original.

Se acceptă și împuternicire olografă (scrisă de mână) pentru persoanele vârstnice imobilizate la pat /fără sprijin /alte situații. Nu este necesară autentificarea împuternicii la notar. Împuternicirea olografă se reține și se arhivează în format electronic la efectuarea plății prin mandat poștal, iar documentul prin care se face dovada reprezentării legale se va scana.

Titularul are domiciliul înscris pe card care este același cu domiciliul înscris pe factura de energie. Factura este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este același. Plata se va efectua plata prin mandat poștal pe baza documentelor obișnuite.

Titularul cardului are domiciliul înscris pe card diferit de domiciliul înscris pe factura emisă de furnizor. Factura de energie este emisă pe numele beneficiarului de card.

Sau

Titularul cardului este persoană diferită de persoana pe numele căreia s-a emis factură de energie. Locul de consum de pe factură este diferit de domiciliul titularului înscris pe card.

Dacă adresa de pe card și cea de pe factură sunt diferite, nu se poate efectua plata.

Dacă beneficiarul dorește să efectueze plata la adresa de pe factură, trebuie să își clarifice situația locativă prin stabilirea reședinței la adresa pe care o dorește și ulterior va fi realizată verificarea eligibilității la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a.

Deși am primit cardul în care se menționează adresa de reședință, locuiesc la adresa de domiciliu și vreau să plătesc facturile la domiciliu. Beneficarul trebuie să meargă la direcția de evidență a persoanelor pentru a solicita încetarea valabilității mențiunii de stabilire a reședinței. Ulterior stabilirii reședinței, va realiza demersurile de verificare a eligibilității la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a.

Titularul cardului locuiește în chirie la o adresă care nu este aceeași cu adresa înscrisă în card și este adresa de domiciliu din cartea de identitate. Factura de energie este emisă pentru locul de consum unde locuiește titularul, dar unde nu și-a stabilit reședința. Beneficiarul trebuie să își soluționeze situația locativă, prin stabilirea reședinței conform situației de fapt. Ulterior stabilirii reședinței la adresa unde locuiește efectiv cu chirie, vor fi realizate verificările privind eligibilitatea la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a.

Ce se întâmplă dacă s-au primit două carduri pentru același loc de consum. Beneficiarii sunt rugați să se adreseze la Call Center-ul Poștei, care va verifica și pe baza informațiilor rezultate va anula unul dintre carduri.

Titularul cardului are locul de consum înscris pe card, iar factura de energie conține erori privind locul de consum. Factura este emisă pe numele titularului de card /unuia dintre aceștia. Plata prin mandat poștal poate avea loc pe baza datelor corectate de furnizorul de energie, ulterior unei solicitări din partea beneficiarului.

Cardul nu a fost emis. Beneficiarul a primit înștiințare că este exclus din lista de beneficiari deoarece venitul de eligibilitate pentru sprijin depășește 2.000 lei net /membru /loc de consum.

Dacă la locul de consum beneficiarul nu locuiește cu alți colocatari, deși aceștia scriptic figurează la locul de domiciliu /reședință al beneficiarului și din diferite motive nu este posibilă încetarea valabilității mențiunii de stabilire a reședinței /domiciliului la locul de domiciliu, atunci beneficiarul se va adresa primăriei pentru a se întocmi o anchetă socială din care să reiasă câți colocatari locuiesc la acea adresă în mod real împreună cu beneficiarul.

Ancheta socială se solicită de beneficiar. Dacă beneficiarul nu se poate deplasa din motive medicale, poate împuternici o altă persoană să solicite efectuarea anchetei sociale, prin declarație olografă. Ancheta socială se predă în 10 zile la oficiul poștal de care aparține beneficiarul. Oficiul Poștal va introduce datele din ancheta socială în aplicația informatică și se vor face verificările privind eligibilitatea la locul de consum. Dacă în urma verificării se constată eligilibilitate, se va emite cardul și, ulterior, se pot efectua plăți prin mandat poștal.

Titularul cardului are adresa de domiciliu împreună cu alți beneficiari de pe raza unei comune /oraș /municipiu deoarece nu există nomenclator stradal, sau nu este operată adresa de domiciliu în actele de identitate ale beneficiarului. Oficiantul poștal distribuie declarații pe propria răspundere pentru beneficiari, pentru a face posibilă identificarea colocatarilor de la adresa de domiciliu a beneficiarilor. Oficiantul poștal predă aceste documente la Poștă pentru a fi realizate verificările privind locul de consum. Dacă beneficiarul de card împreună cu colocatarii de la adresa de domiciliu se încadrează în plafonul de venit de 2.000 lei net /membru /loc de consum, se va emite cardul.

Dacă, în urma verificărilor, rezultă că una dintre persoane figurează la mai multe locuri de consum, poștașul va distribui o altă declarație pe proprie răspundere în care persoana va preciza locul său de consum real și, ulterior, se vor face verificările și interogările datelor obținute pentru noul loc de consum. În funcție de rezultatul verificărilor, se va emite cardul de energie.

Titularul cardului are mai multe locuri de consum care au reieșit din verificarea bazelor de date de la evidența populației. Aceste situații pot apărea în situația prelucrării declarațiilor pe proprie răspundere și a anchetelor sociale. Cardul se emite ulterior verificării eligibilității la locul de consum unde persoana declară că locuiește. În orice situație, pe locul de consum va fi emis un singur card.

Titularul are card emis. În urma verificărilor din bazele de date pentru cea de-a 2-a tranșă, acesta figurează la o nouă adresă de domiciliu, respectiv loc de consum. Cardul emis inițial pe numele beneficiarului se va anula, și va fi emis un nou card la adresa de domiciliu la care figurează, în cazul îndeplinirii eligibilității la noul loc de consum.

Titularul sprijinului s-a mutat la o altă adresă. Cardul a fost emis la adresa de domiciliu inițială. Factura este emisă de furnizorul de energie la noua adresă de domiciliu a beneficiarului de sprijin. Beneficiarul nu poate face plăți la noua adresă până ce nu se vor face noi verificări în aplicația informatică privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a noului loc de consum.

Ce trebuie să facă beneficiarul pentru a achita de la domiciliu factura la energie, prin intermediul poștașului. Beneficiarul va suna la Call Center-ul Poștei și va solicita prezența poștașului la locul de consum în vederea plății facturilor. Beneficiarului i se vor comunica data și intervalul orar când va veni poștașul, precum și documentele pe care trebuie să le prezinte acestuia pentru efectuarea plății.

Obligațiile oficianților poștali la efectuarea unei plăți prin mandat poștal. Obligațiile oficianților poștali sunt: * Să verifice valabilitatea cardului prin citirea codului de bare înscris pe el * Să verifice identitatea beneficiarului prin confruntarea datelor de identificare înscrise pe card cu datele de identificare din cartea /buletinul de identitate; dacă sunt mai mulți beneficiari înscriși pe card este suficientă verificarea unuia singur, respectiv a beneficiarului care efectuează plata prin mandat poștal * Să verifice corelarea informațiilor din card cu factura emisă de furnizorul de energie mai ales privind corelarea datelor cu locul de consum * Să completeze dovada serviciilor de mandat poștal și să o înmâneze beneficiarului * Să predea pentru operare la oficiul poștal sau să opereze plata prin mandat poștal, respectiv să transfere banii în termen de 3 zile la furnizorul de energie /asociația de proprietari /locatari * Să se asigure de păstrarea și arhivarea electronică a documentelor justificative în baza cărora s-au efectuat plățile prin mandat poștal (facturi, chitanțe, ordine de plată, avize de însoțire a mărfii etc.).

Când și cum se utilizează certificatul de validare a datoriei. Cine îl eliberează și ce documente sunt necesare pentru eliberarea lui. Certificatul de validare a datoriilor este documentul justificativ prin care se face dovada datoriilor curente și restanțe pe care beneficiarul le are la asociația de proprietari /locatari pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat. El se eliberează de asociațiile de proprietari /locatari la solicitarea beneficiarului, pe baza cardului și a documentului de identitate al acestuia.

Certificatul de validare se înregistrează într-un registru special prin grija asociației de proprietari /locatari. Nu este transmisibil și se folosește doar de către titularul /titularii cardului pentru a achita datoria față de asociația de proprietari /locatari pentru consumul de energie termică în sistem centralizat.

Ce este dovada serviciilor de mandat poștal. Cine o eliberează și la ce folosește. Dovada serviciilor de mandat poștal este documentul prin care Poșta confirmă că va efectua transferul sumei către furnizorul de energie /asociația de proprietari /locatari în termen de 3 zile de la data la care a fost emisă factura.

Dovada serviciilor de mandat poștal trebuie păstrată pe perioada utilizării sprijinului, întrucât cu ea se pot corecta eventualele erori privind neoperarea la timp /operarea eronată /operarea parțială a datoriilor pe care beneficiarul le are la furnizorii de energie /asociația de proprietari /locatari.

Furnizorii de energie /asociațiile de proprietari /locatari operează plata datoriilor în baza documentelor justificative emise de Poștă.

Dovada serviciilor de mandat poștal se eliberează obligatoriu odată cu operarea plății prin mandat poștal. Dacă dovada serviciilor de mandat poștal nu este eliberată, beneficiarul sprijinului este obligat să solicite aceasta oficiantului poștal.

Cum se pot îndrepta erorile apărute din neoperarea în evidențele contabile a datoriei beneficiarului față de asociația de proprietari /furnizorul de energie. Beneficiarul va apela la Call Center, la numărul 031/9966, pentru a se asigura că a avut loc transferul de bani la furnizorul de energie /asociația de proprietari /locatari. După confirmarea că banii au fost virați de la Poștă la furnizorul de energie/ asociația de proprietari /locatari, beneficiarul va lua legătura cu furnizorul de energie /asociația de proprietari /locatari pentru clarificarea situației.

Cum pot deconta facturile pentru lemnele de foc achitate în numerar. Facturile pentru lemne de foc cumpărate începând cu august 2022 pot fi decontate în numerar de la poștași sau de la oficiile poștale pe baza documentelor doveditoare (factură și chitanță /ordin de plată pentru achitarea acestora /etc). Documentele care însoțesc factura /documentul de plată sunt cardul de energie și actul de identitate în original. Dacă facturile /documentele de plată nu mai există se acceptă duplicat după ele. Duplicatul facturii de energie și a documentelor de plată se eliberează de furnizorul de material lemnos.

Unde se poate suna pentru nelămuriri și ce informații se pot obține. Pentru orice informații privind sprijinul pentru compensarea prețului la energie se poate apela Call Center-ul Poștei, la numărul 031/9966. În cadrul Call Center-ului se pot obține informații referitoare la: * Calitatea de beneficiar de sprijin * Emiterea, distribuirea și valabilitatea cardului * Numărul și situația veniturilor pentru colocatarii cu care locuiește beneficiarul * Situația colocatarilor care se află la aceeași adresă de domiciliu cu beneficiarul * Ce trebuie să facă beneficiarul dacă cardul este pierdut /deteriorat * Modalitatea de plată a facturilor la energie și a decontării lemnelor de foc.

Cât de vechi pot fi facturile de energie pe care urmează să fie plătite. Facturile la energie /datoriile față de asociația de proprietari /locatari pot fi plătite prin mandat poștal dacă sunt emise începând cu ianuarie 2023. La decontarea lemnelor de foc, documentele doveditoare pot fi emise începând cu august 2022. Pentru prima tranșă de bani, plata prin mandat poștal poate avea loc începând cu 20 februarie 2023.

Care este valabilitatea cardului și cât timp pot efectua plăți cu el. Cardul are valabilitatea până la 31.12.2023, dar plățile se pot face la oficiile poștale până în 27.12.2023. În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade: * tranșa I – valoare de 700 lei, întrea 20.02 – 30.06.2023 * tranșa II – valoare de 700 lei, între septembrie – 27.12.2023.

Cum se poate vizualiza soldul rămas pe card. Soldul se poate interoga: * Prin dovada serviciilor de mandat poștal care are înscris soldul după fiecare plată făcută de beneficiar, inclusiv dacă plata s-a realizat prin poștaș, la domiciliul beneficiarului * Prin accesarea site-ului poștei pentru afișarea electronică a acestui sold.

Pot efectua plăți electronice prin servicii de e-mandat poștal? Aceste servicii se pot utiliza prin accesarea site-ului Poștei, cu condiția să fie atașate la serviciile de mandat poștal electronice, în format scanat, următoarele: cardul de energie, actul de identitate și factura de furnizare a energiei sau, după caz, certificatul de validare a datoriei. La utilizarea serviciilor de e-mandat poștal se va introduce seria cardurilor care se află înscrisă sub codul de bare al cardului. În baza acestor documente și a completării formularelor, Poșta, după verificarea plății prin mandat poștal, va trimite în maxim 3 zile prin e-mail dovada serviciilor de mandat poștal.

Ce documente arhivează electronic Poșta odată cu efectuarea plăților prin mandat poștal. Aceste documente sunt facturile de energie (documentele justificative care au stat la baza plății prin mandat poștal) scanate, certificatele de validare a datoriei, dovada serviciilor de mandat poștal, declarațiile pe proprie răspundere, anchetele sociale, cărțile de identitate scanate.

Cum se îndreaptă eroarea când sunt returnate ordinele de plată pentru beneficiarii ajutorului. Documentul de plată emis eronat se reemite prin grija Poștei, iar termenul de 3 zile pentru virarea banilor la furnizorul de energie /asociația de proprietari /locatari trebuie respectat. Erorile bancare sunt îndreptate potrivit normelor bancare în vigoare.

Obligațiile furnizorilor de energie /asociației de proprietari /locatari după primirea banilor de la Poștă. Furnizorii de energie /asociațiile de proprietari /locatari trebuie să: * opereze în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de furnizorul de energie /asociația de proprietari /locatari * diminuezea datoria beneficiarului cu suma plătită prin mandat poștal * arhiveze electronic facturile la energie emise pentru beneficiari și a certificatele de validare a datoriei, în situația asociațiilor de proprietari /locatari.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut