Depunerea cererilor pentru accesarea Programului Naţional Apicol și pentru motorina agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II din 2021 este data de 2 august, zi până la care se pot depune și cererile de plată pentru accesarea Programului Naţional Apicol (PNA).

Valoarea sprijinului financiar alocat anului 2021 pentru PNA este de 59,215 milioane de lei. APIA precizează că numai solicitanţii care au depus cererea de intenţie până la 31 mai 2021, respectiv formele asociative apicole legal constituite pentru măsura A „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori”, şi apicultorii pentru acţiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă / pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”, respectiv D.3. „Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită / multiplicare” au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru acelaşi produs / produse din cererea de intenţie. Plata sprijinului financiar se va efectua după controlul tuturor cererilor de plată şi centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură.
Acţiunile finanţate prin P
NA în anul 2021 sunt grupate în 5 măsuri: * asistenţa tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori, care include submăsurile de consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cererii și de echipament pentru ambalarea mierii * finanţarea achiziţiei de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei * raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral (cu submăsuri pentru achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral, achiziţionarea de accesorii apicole – colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie – echipament apicol de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorci / pavilioane apicole şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral * asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune, respectiv achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine, achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi de multiplicare, achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită şi de multiplicare * îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă, respectiv decontarea analizelor fizico-chimice / reziduuri care să ateste calitatea mierii.

A fost prelungit termenul de depunere al cererilor de plată pentru motorină
APIA reaminteşte că deoarece ultima zi de depunere al cererilor de plată pentru motorină este 31 iulie, iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungeşte până la 2 august inclusiv.
Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar şi pe suport de hârtie, la Centrele Judeţene ale APIA, de administratorul / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de o serie de documente.
Pentru sectorul vegetal este nevoie de: * situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 (OMADR nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare) * copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor * documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz * documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.
Pentru sectorul zootehnic sunt necesare: * situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 (OMADR nr. 1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare * copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor * situaţia privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 ( OMADR nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare) * copie de pe cererea depusă de apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente * documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.
Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare se cer: * situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 ( OMADR nr. 1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare) * copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor * situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 (OMADR nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare) * copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar / procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigaţii, întocmit de către orice furnizor de apă de irigaţii * situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat * documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.
Pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei şi rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut