Cine și cum poate beneficia de plafonarea prețurilor la gaz și curent

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a prezentat aplicarea mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice și gaz.

Pentru a beneficia de măsurile pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, entitățile au obligația de a completa și de a transmite furnizorilor de gaze și/sau energie electrică cererea a cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.10 la Ordinul nr. 183/112/173/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor OUG nr. 118/2021, precum şi pentru completarea OG nr. 27/1996.

Potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 183/112/173/2022, în vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. b) – c) din OUG nr.118/2022, care se încadrează în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, vor depune şi o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.11 la procedură.

Beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021, precum şi pentru completarea OG nr. 27/1996, art.1, alin. c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea cererii menționate. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Categoriile precizate în Legea nr. 259/2021 sunt: * microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale organizate potrivit legii * spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi creşe * organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor * furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale * instituții de cultură * unități și instituții de învățământ.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut