ANUNT DE PARTICIPARE: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2021.

Anunţ de participare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2021.
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857; adresa: Calea Moţilor nr. 1-3, Cluj-Napoca, cod 400001; telefon: 0264.596.030/5192.
2. Reglementări legale în temeiul: Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului nr. 631/2017 al Ministrului Tineretului şi Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă; Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului şi Sportului, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului local nr. 22/10.01.2020 şi Hotărârile Consiliului local prin care se vor aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive, pentru anul 2021.
3. Solicitanţi: federaţiile de specialitate, asociaţiile judeţene pe ramura de sport, cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.
4. Bugetul programului pentru această sesiune de finanţare a activităţilor/acţiunilor sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”, în anul 2021, este de 9.000.000 lei. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
5. Obiective generale:
 promovarea sportului de performanţă şi a sportului pentru toţi, evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului pe plan naţional şi internaţional;
 atragerea şi educarea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi de categoria socială, pentru practicarea mişcării în aer liber.
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulament, cap. Condiţiile şi criteriile de finanţare a structurilor sportive aprobate de finanţator prin HCL nr. 22/10.01.2020.
7. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 07 mai 2021 – 07 iunie 2021, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secţiunea Administraţie – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Data limită de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă este 07 iunie 2021 ora 16.30 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 7 şi 07 iunie 2021 ora 24.00 pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secţiunea Administraţie – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse după data de 07 iunie 2021. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 08 iunie 2021 până în 25 iunie 2021.
8. Decizia comisiei de analiză şi selecţie va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în perioada 28 iunie 2021 – 30 iunie 2021, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia mixtă de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.
9. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală, comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 1-3, et.1, camera 66, tel. 0264.596.030/5192, site-ul www.primariaclujnapoca.ro (Economie-Finanţări nerambursabile de la bugetul local-Activităţi sportive susţinere proiecte-Regulament finanţarea programelor sportive).
10. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se vor face în conformitate cu Regulamentul de finanţare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, adoptat prin HCL nr. 22/10.01.2020.
11. Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de finanţare.

Primar al municipiului Cluj-Napoca,
Emil BOC

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut