ANUNŢ DE PARTICIPARE : „Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale, în anul fiscal 2021.

ANUNŢ DE PARTICIPARE
    „Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale, în anul fiscal 2021.
    1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857; adresa: 400.001 Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3; telefon: 0264.596.030.
    2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021 şi Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 858 din 05.09.2018.
    3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
    4. Bugetul pentru această sesiune la domeniile/liniile de program de la punctele 6.1, 6.2, 6.3 şi 6.4 este de 9.000.000 lei. Pentru proiectele de la domeniul/linia de program 6.5 este de 500.000 lei. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
    5. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale: încurajarea creaţiei artistice şi a producţiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială şi urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean; dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice clujene – educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale, inovatoare, originale; păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului, a valorilor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creşterea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii; dezvoltarea cercetării în domeniul cultural şi în domeniile de intersecţie dintre cultură şi alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi strategii în domeniul cultural; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii municipiului Cluj-Napoca şi a scenei culturale clujene; sprijinirea tinerelor talente, creşterea expertizei şi profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaţionale a operatorilor culturali clujeni.
    6. Proiectele culturale vor fi depuse la unul din următoarele domenii/linii de program:
    6.1. Proiecte culturale, artistice, educaţionale, realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate în baza OG 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în municipiul Cluj-Napoca;
    6.2. Proiecte de tineret;
    6.3. Proiecte culturale regionale;
    6.4. Proiecte culturale locale;
    6.5. Proiecte cu caracter social .
    7. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) aprobat prin H.C.L. nr. 858/05.09.2018 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
    8. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 07.05.2021 – 07.06.2021, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar precum şi electronic (CD/stick) sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secţiunea Administraţie – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Data limită de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă este 07.06.2021 până la ora 16.30 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, strada Moţilor nr. 7 şi până la ora 24.00 pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secţiunea Administraţie – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor în perioada 08.06.2021 până în 25.06.2021.
    9. Decizia comisiei de analiză şi selecţie va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în perioada 28.06.2021 – 30.06.2021, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.
    10. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 66, tel. 0264.596.030, interior 5192, de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Comunitate – Cultură – Finanţări nerambursabile – Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr. 858/05.09.2018).
    11. Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua numai pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate intermediar/final.
    Primarul municipiului Cluj-Napoca,
      EMIL BOC

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut