Sfînta Chinotită a Sfîntului Munte Athos cere Sfîntului Sinod al BOR să acţioneze, în cazul Mitropolitului Corneanu, în acord cu Sfintele Canoane

Cu cîteva zile înainte de termenul fixat pentru întrunirea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia urmează a fi discutat şi cazul Mitropolitului Nicolae Corneanu, Sfînta Chinotită a Sfîntului Munte Athos s-a adresat Patriarhului României, PF Daniel, şi tuturor ierarhilor care fac parte din Sfîntul Sinod, cerîndu-le, printr-o scrisoare oficială datată 3 iulie, să se aplece asupra chestiunilor ridicate de împărtăşania acestuia într-o biserică greco-catolică cu „cuvenita sensibilitate faţă de Sfintele Canoane” şi să înlăture „sminteala de la mijloc, pentru ca să se slăvească prea sfînt Numele Domnului, pentru a fi alinat poporul ortodox credincios din România şi de pretutindeni şi pentru ca sfintele Biserici ale lui Dumnezeu să se bucure de buna rînduială şi de pacea cea plăcută lui Dumnezeu”.

„Cu adîncă tristeţe, noi, totalitatea monahilor care ne nevoim în Sfîntul Munte, am fost informaţi despre cu totul neaşteptata comuniune sacramentală (intercomuniune) din data de 25 mai 2008 a Prea Sfinţitului Nicolae, Sfinta-Chinotita-2Arhiepiscop de Timişoara şi Mitropolit al Banatului, cu episcopul uniat şi cu nunţiul papei (…).
Unui ortodox îi este imposibil să treacă pe lîngă acest eveniment fără să simtă amărăciune şi serioasă îngrijorare. Cei care au o vie conştiinţă de sine ortodoxă şi un ascuţit simţămînt ortodox văd cum este încălcată în gradul cel mai înalt credinţa noastră, a ortodocşilor, în Biserica cea Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească. Actul neaşteptat al Prea Sfinţitului Mitropolit mai sus pomenit răstoarnă din temelii Eclesiologia Ortodoxă şi constituie încălcarea extremă a Sfintelor Canoane, adevărată jignire adusă înseşi Tainei Bisericii. De vreme ce cuvintele înscrise în Epistola către Efeseni constituie predanie apostolică: «Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez» (Efeseni 4, 3-5), iar această moştenire este păzită în mod neclintit de douăzeci de veacuri în Biserica noastră Ortodoxă cu preţul multor osteneli, cu sudoare şi sînge, cum poate sta nepăsătoare conştiinţa ortodocşilor cînd este desfiinţată temelia mîntuirii şi pusă în pericol nădejdea cea în Hristos?” – se arată în scrisoarea reprezentanţilor şi întîistătătorilor celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri ale Sfîntului Munte Athos, adunaţi în sinaxă.

Arătînd că au luat cunoştinţă „şi de sminteala răspîndită în poporul român credincios şi de protestul energic al cuvioşilor monahi atît din România, cît şi de la Sfîntul Munte” şi că cunosc, de asemeni, şi faptul că diverşi factori din afara Bisericii exercită „presiuni de nesuportat în vederea justificării actului ÎPS Nicolae”, semnatarii scrisorii atrag atenţia că „nici o acţiune deliberată venită din partea acestora nu poate acoperi, în conştiinţele episcopilor ortodocşi, datoria lor episcopală ce decurge din cuvîntul Apostolului: «Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu însuşi sîngele Său» (Fapte 20, 28)”.

„Uniaţii, oricît ar fi de apreciaţi ca oameni pentru suferinţele la care au fost supuşi, alături de ortodocşi şi de alţi creştini, de către regimurile atee, nu pot participa la împărtăşirea Potirului nostru şi nici noi la împărtăşirea Potirului lor, deoarece împărtăşirea din aceeaşi Pîine şi din acelaşi Potir este pentru noi o chestiunea eclesiologică, iar nu una sociologică; este rodul deplinei unităţi dogmatice, cultice şi administrative în Credinţa Ortodoxă, iar nu un mijloc de promovare a unor unificări lumeşti; înseamnă comuniune cu Hristos şi în Hristos şi nu se referă la formele trecătoare ale unei societăţi doar omeneşti”- se arată în scrisoarea Sfintei Chinotite a Sfîntului Munte Athos.

În aceeaşi scrisoare, reprezentanţii şi întîistătătorii celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri ale Sfîntului Munte Athos îşi exprimă îngrijorarea şi pentru săvîrşirea Sfinţirii Apei, la Praznicul Arătării Domnului, de către PS Sofronie, Episcopul Oradiei, în comun cu „episcopul uniat al locului „.  „Ne întrebăm – scriu athoniţii – dacă nu cumva  toate acestea se fac pentru a se cultiva aşa-zisul ecumenism popular, pentru ca popoarele să se obişnuiască cu ideea unităţii în ciuda diferenţelor dogmatice şi pentru a se promova o unitate a Bisericii Ortodoxe cu creştinii eterodocşi fără rezolvarea acestor diferenţe. Considerăm că pentru aceste acţiuni anticanonice extreme sîntem împreună răspunzători înaintea Domnului şi aceia dintre noi care tăcem sau consimţim cu făptuitorii (…) Referitor la cele de mai sus, dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că noi nu putem primi în comuniune bisericească pe episcopul care va stabili comuniune sacramentală cu uniaţi, papistaşi, monofiziţi, protestanţi sau alţi eretici fără ca în prealabil aceştia să se întoarcă la Credinţa Apostolică a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Avem speranţa că, cu dragoste părintească, veţi acţiona cum se cuvine în acord cu cele stabilite de Sfintele Canoane”.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie