31 mai – termen limită de depunere a situaƫiilor financiare anuale

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reamintește că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 diferă, în funcție de tipul entității raportoare, astfel că 31 mai 2021 este data limită de raportare pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European.
Se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, la contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2020, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare.
Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, se pot depune: * în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată * în formă electronică pe portalulwww.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
Nedepunerea situaţiilor financiare anuale în termenul legal menționat, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor constituie contravenție ṣi se sancționează: *cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 ṣi 15 zile lucrătoare * cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare * cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.
D.G.R.F.P Cluj-Napoca recomandă depunerea în formă electronică, atât pentru evitarea deplasării la sediul unităţilor fiscale, cât ṣi pentru optimizarea procesului de depunere ṣi prelucrare a situaƫiilor financiare anuale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut