Turda îşi face strategie de dezvoltare durabilă integrată pentru perioada 2017-2023-2030

Primăria municipiului Turda a demarat procedurile pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă integrată a municipiului Turda” pentru orizontul de timp 2017-2023-2030. Până acum s-au clarificat necesităţile şi stringenţele la care să răspundă Strategia de dezvoltare durabilă şi s-au constituit grupurile de lucru care vor elabora acest document, urmând ca în perioada următoare să fie prezentată prima versiune de lucru a strategiei pentru a fi supusă dezbaterii publice.

Unul dintre grupurile care vor lucra la acest document este Grupul de lucru privind Regenerarea Comunităţii. Prima reuniune a Grupului a avut loc în 24 aprilie, la dezbateri fiind prezenţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale. În cadrul întâlnirii au fost tratate aspecte cum sunt: problemele majore ale comunităţii, necesitatea adecvării dezvoltării locale la exigenţele statutului de staţiune balneară, problemele privind locuirea, asigurarea locurilor de muncă, aspectul şi funcţionarea cartierelor şi a zonelor cu locuinţe în general, implicarea comunităţii şi a grupurilor vulnerabile în proiectele de dezvoltare, alinierea proiectelor propuse spre finanţare prin Programul anual 2017, în baza legii 350/2005, la direcţiile strategice vizate pentru municipiu. Primăria a primit felicitări pentru această primă iniţiativă de deschidere a proceselor de planificare către comunitate.

În acelaşi timp, primăria pregăteşte procesul de configurare a Comitetelor Consultative Cetăţeneşti la scara întregului municipiu, pentru a cataliza procesul de informare şi consultare privind strategia, precum şi privind implicarea ulterioară a cetăţenilor în procesul de implementare.

Un alt grup de lucru constituit pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă integrată a municipiului Turda 2017-2023-2030 va identifica soluţii pentru Regenerarea Urbană. Acest grup este alcătuit din instituţiile publice şi furnizorii de servicii publice. La prima reuniune a grupului, care a avut loc în 25 aprilie, au puse în discuţie o suită de problematici care definesc aspectele critice şi de potenţial ale regenerării urbane a municipiului: regenerarea aspectului zonelor cu valoare istorică şi de patrimoniu, regenerarea zonelor cu locuinţe colective şi a enclavelor sărace, reamenajarea zonelor verzi, a intrărilor în oraş, reconsiderarea malurilor Arieşului pentru activităţi de recreere, îmbunătăţirea aspectului zonelor industriale, creşterea generală a atractivităţii oraşului, ca staţiune balneară şi municipiu important al judeţului. „Sănătatea zonelor şi a populaţiei, educaţia şi cultura în sprijinul unei comunităţi deschise şi interactive sunt de asemenea cruciale în asigurarea atractivităţii oraşului”, arată Primăria Turda.

Membrii grupului au semnalat ca aspect de importanţă majoră necesitatea implicării tuturor categoriilor de membri ai comunităţii în implementarea strategiei, conştientizarea cetăţenilor privind valorile locale şi necesitatea prezervării acestora. De asemenea, au fost făcute aprecieri elogioase privind abordarea planificării strategiei oraşului, într-o manieră cu totul nouă pentru Turda, prin deschidere şi implicarea tuturor factorilor responsabili în domeniile importante pentru dezvoltarea locală.

Grupul de lucru pentru Regenerarea Economică s-a constituit în 4 mai, fiind alcătuit din reprezentanţii mediului de afaceri din principalele sectoare de activitate ale economiei Municipiului Turda. Discuţiile s-au axat pe probleme diverse cum sunt: dificultăţile atragerii, formării şi fidelizării forţei de muncă; necesitatea colaborării mai strânse între firme, AJOFM şi Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă din cadrul primăriei; necesitatea identificării şi accesării pieţelor relevante; atragerea liceelor şi universităţilor în procesul de adaptare rapidă a instruirii la necesităţile pieţei muncii; necesitatea colaborării între firme pentru o ofertă mai structurată de servicii şi produse; antrenarea în procesul dezvoltării economice a categoriilor vulnerabile prin sistemele şi soluţiile economice de incluziune (ateliere protejate, economie socială) etc.

Grupul de lucru pentru Diversificarea Turismului s-a reunit în data de 5 mai, vizând aspecte legate de diversificarea şi sofisticarea turismului. În acest sens se are în vedere afirmarea municipiului ca staţiune balneară prin dezvoltarea serviciilor şi produselor în turism, explorarea posibilităţilor de diversificare a turismului incluzând componente de eco-turism, turism de aventură, turism medical (recuperare, chirurgie estetică, recuperare, medicină sportivă, wellness, fitness, medicină naturistă etc). Totodată, se urmăreşte catalizarea iniţiativei private în afaceri de familie în turism, refuncţionalizarea Clusterului Turistic şi antrenarea diverselor afaceri relevante pe baza configurării de circuite urbane care să combine obiectivele de turism culturale, evenimentele, obiectivele de turism naturale şi conectarea acestora la circuite de turism zonal şi judeţean. Municipalitatea turdeană a anunţat că pentru data de 11 mai este prevăzută organizarea întâlnirii Grupurilor de lucru reunite şi prezentarea primei versiuni de lucru a strategiei, urmând ca aceasta să fie supusă dezbaterii publice. De asemenea, se va constitui Grupul de lucru pentru dezvoltarea rolului regional şi naţional al municipiului.

„Abordarea elaborării strategiei de dezvoltare durabilă integrată a municipiului trebuie să asigure cadrul pentru structurarea unei viziuni orientate pe termen lung asupra viitorului durabil al oraşului, viziune care integrează creşterea şi competitivitatea economică, coeziunea şi incluziunea socială şi protecţia mediului şi ia în considerare abordarea simultană şi echilibrată a conceptelor privind dezvoltarea sustenabilă, coeziunea, competitivitatea, incluziunea.

Având în vedere contextul actual al atragerii fondurilor de finantări nerambursabile din resursele Uniunii Europene, trebuie identificate priorităţile, obiectivele, acţiunile şi proiectele pentru perioada de programare 2014-2020 (2023), în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate, durabile a Municipiului Turda”, a anunţat municipalitatea turdeană. Potrivit reprezentanţilor primăriei, strategia trebuie să ia în considerare demersuri pe termen mai lung, în perspectiva anilor 2030 şi, în acest mod, să pregătească schema de dezvoltare pe termen lung a municipiului Turda, atât din perspectiva includerii dezideratelor municipiului în documentele strategice la nivel local/judeţean/regional, cât şi pentru a prefigura direcţiile necesar de abordat în următorul exerciţiu financiar al UE.

C.P.

Articole din aceeasi categorie