La galeria de artă „Mariana Berinde”. VALOROS BILANŢ EXPOZIŢIONAL – 2017

Conformându-se deja unei frumoase tradiţii, instituite cu şase ani în urmă, ing. Mariana Berinde, de mulţi preţuita manageră a galeriei personale statornicită într-un elegant spaţiu pe Calea Dorobanţi 99-101 din Cluj-Napoca, a perfectat o nouă sinteză expoziţională, asociind sugestive lucrări de artă care au figurat în semnificative manifestări derulate pe parcursul anului 2017. Am pronunţat cu riguroasă motivaţie expresia „manifestări”, pentru că în luminoasa ambianţă a lăcaşului convertit în fortifiant suport de înnobilare spirituală, dincolo de etalarea unor calitative expoziţii personale, au fost concepute şi emoţionante pledoarii cu iz omagial, vizând sărbătorirea unor sacre momente cu încărcătură istorică şi culturală: ziua culturii române sub veghe eminesciană (15 ianuarie), flori de Florii (primăvara), imnuri închinate Adormirii Maicii Domnului (15 august), evocări de climat atmosferic prin succesiuni atmosferice în Case la ţară, acompaniate de emoţionante recitaluri poetice.

Asemenea minunate pretexte au consemnat fraterna solidaritate a creatorilor din diverse generaţii şi localităţi, care au intuit nobleţea chemării de a adresa în context contemporan sonorităţile plurivalente ale unor originale configurări plastice. Consecinţa fericită avea să fie desprinderea evidenţei clare că dincolo de efectul incomod al zbaterilor unui cotidian excesiv tehnicizat, pragmatic, nu rar s-au afirmat preocupări virtuoase capabile să furnizeze fluxuri de splendoare pe ecranul eternităţii. Au dovedit-o cu prinos de vitalitate expresivităţile puternic individualizate ale finalităţilor picturale, grafice, sculpturale, artei decorative, design-ului, desăvârşite cu vădit profesionalism şi subtilitate confesivă, perindate pe simezele îndrăgitei ambianţe.

Chiar dacă participanţii la actuala sinteză figurează cu doar 1-2 lucrări, autentice la nivelul unor distincte modalităţi stilistice, ansamblul expoziţional a înregistrat suverana respiraţie a unui climat de puritate şi optimism existenţial, semn că plasticienii din România cultivă cu degajată naturaleţe şi dezinvoltură încrederea în rosturile pozitive ale vieţii. O exprimă edificator orchestraţia tonală din peisajele pictate cu rafinat simţ cromatic de Mariana Bojan, Rodica şi Adrian Tarţa, Cristina Marian, Margit Hegyi-Simion, Elisa Bohăţel-Comşa, Mihaela Savu, Alin Bâlcu, Marian Condruz, portretistica fin interiorizată a Verei Dan şi Vitalie Butescu, compoziţiile cu profundă decantare a mesajului simbolic ale Evei Dolha şi Martei Deleanu, alături de scânteierile feerice din naturile statice pictate de Mariana Bojan, Marian Condruz, Mihaela Savu sau piesele de porţelan ale Elenei Amariei. Ingenioase soluţii formale devin sesizabile în etericul „Crucifix” pictat de Margareta Catrinu, inundat de fulminante fascicule în alb catifelat şi profunda vâltoare volumetrică din bronzul sculptoriţei bucureştene Elena Surdu-Stănescu, omagiind eternul feminin. Sobră şi distinsă apare şi ipotaza transpunerii iconografice a unui personaj sacru, opera lui Andrei Damo.

O însemnată pondere în asigurarea unui ridicat nivel calitativ evenimentelor plastice din incinta galeriei „Mariana Berinde” avea să fie determinată de suita unor evocatoare expoziţii personale, cu nume consacrate în ambianţa realităţii artistice româneşti. O recomandă înainte de toate preţiozitatea gamei cromatice şi vitalitatea unor fascinante ipostazieri ale umanului ce emană din frapantele serpentine ale siluetei feminine, în ritualice afirmări, specifice unor măiestrite armonizări din creaţia maestrului sexagenar Corneliu Ionescu. A dat curs invitaţiei de a expune la Cluj-Napoca încă o energie de excepţie activă în capitala ţării: Gheorghe Coman, un cert virtuoz al acordului simfonic, creator de imagini aureolate de un răscolitor suflu arhaic, incorporând în structura pigmentului rezonanţele subtil patinate ce se iscă din surdina unor vetre de veche civilizaţie şi privelişti atemporale, de o diafană sorginte autohtonă. A revenit cu o proaspătă expoziţie septuagenarul argeşean Ioan Aurel Gârjoabă (statornicit la Curtea de Argeş după fertile studii academice la Timişoara), aducând o bogată zestre de solare inserţii cromatice, aşternute în tehnică mixtă (acuarelă, tempera, pastel), transfigurând poetice succesiuni naturale şi temporale.

Cu un rafinat substrat liric e înzestrată şi sensibilitatea ex-moldoveanului Ioan Adrian Podoleanu,pasionat cultivator de intonaţii catifelate, în dominante de ocruri şi griuri abil atmosferizate, care asigură suprafeţelor picturale impresia situării trăirii sub imperiul unor nostalgice rememorări, prilej de cantonare a receptorului într-o plăcută stare de tihnă şi reculegere. Vibrantă, străbătură de vitale impulsuri, este şi viziunea mai tânărului Gabriel Nisipeanu,stăpân în egală măsură pe răsfrângerile accentelor cromatice din voalatele transpuneri în acuarelă, întregite cu fluente şi elegante traiecte grafice, proiectând amprente ale realului în fabuloase spectre imaginare. În plină toamnă galeria avea să devină receptivă gazdă şi pentru văpaia de culoare şi lumină configurată de paleta inspirată a pictorului Valentin Lazăr, promotor de figurativ, animat de incitante tonalităţii afective. La final de octombrie 2017 pe simezele reconfortantei galerii s-a revărsat cu tumultuos patos complexul univers creativ menit să ne familiarizeze cu pulsaţiile încântătoare desprinse din cântecul vârstelor pe care talentata pictoriţă clujeană Vera Dan le transpune cu o cuceritoare frenezie, prin modulaţii valorice pline de farmec şi puritate.

Negoiţă LĂPTOIU

Articole din aceeasi categorie