Declaraţia comună a papei Francisc şi a patriarhului Kirill: Nu sîntem concurenţi, ci fraţi

La încheierea colocviului de peste două ore de la aeroportul internațional din Havana, în Cuba, papa Francisc şi patriarhul Kirill al Moscovei au semnat o Declaraţie comună privind ”relaţiile reciproce dintre Biserici, problemele esenţiale ale fraţilor noştri şi perspectivele de dezvoltare a civilizației umane” – informează Radio Vatican.

În cele treizeci de paragrafe ale Declaraţiei, liderii celor două Biserici „au deplîns pierderea unităţii Francisc-si-Kirilcreştine şi au evidenţiat aspiraţia comună de a contribui la unitatea creştinilor, au condamnat persecuţia fraţilor în credinţă din diferite ţări şi au lansat un apel stăruitor la pace în Orientul Mijlociu şi Ucraina”. De asemeni, Declaraţia afirmă că ortodocșii şi catolicii trebuie să înveţe să dea o mărturie comună pentru adevăr „în domeniile în care acest lucru este posibil şi necesar”.

„Îi aducem mulţumire lui Dumnezeu, preamărit în Preasfînta Treime, pentru această întîlnire, prima din istorie. Cu bucurie ne-am regăsit ca fraţi în credinţa creştină care se întîlnesc pentru a „vorbi prin viu grai” (In 12, 2), de la inimă la inimă, şi să discute despre relaţiile reciproce dintre Biserici, de problemele esenţiale ale fraţilor noştri şi de perspectivele de dezvoltare a civilizaţiei umane. (…) Întîlnindu-ne departe de vechile litigii din «Lumea Veche», simţim cu o forţă deosebită necesitatea unei lucrări comune între catolici şi ortodocşi, care sînt chemaţi, cu blîndeţe şi respect, să dea cont înaintea lumii de speranţa care este în noi (cf. 1 Pt 3, 15). Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile primite de la intrarea în lume a unicului său Fiu. Împărtăşim aceeaşi Tradiţie spirituală a primului mileniu al creştinismului. Martorii acestei Tradiţii sînt Preasfînta Maică a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, şi Sfinţii pe care îi cinstim. Printre aceștia se află nenumăraţi martiri care au dat mărturie pentru fidelitatea lor faţă de Cristos şi au devenit «sămînţă de creştini»”- arată liderii celor două Biserici, în Declaraţia comună, conform Radio Vatican.

În aceeaşi Declaraţie, papa Francis şi patriarhul Kirill deplîng faptul că, în ciuda acestei Tradiții comune a primelor zece secole, catolicii și ortodocșii, de aproape o mie de ani, sînt lipsiți de comuniune în Euharistie. „Sîntem despărțiți de rănile provocate de conflictele unui trecut îndepărtat sau recent, de divergențele, moștenite de la străbunii noștri, în înțelegerea și explicitarea credinței noastre în Dumnezeu, unul în trei Persoane, Tatăl și Fiul și Sfîntul Duh. Deplîngem pierderea unității, consecință a slăbiciunii umane și a păcatului, care a avut loc în ciuda rugăciunii sacerdotale a lui Cristos Mîntuitorul: «Ca toți să fie una. După cum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, să fie și ei în noi una» (In 17, 21). Conștienți de permanența a numeroase obstacole, ne dorim ca întîlnirea noastră să contribuie la refacerea acestei unități voite de Dumnezeu, pentru care s-a rugat Cristos. Fie ca această întîlnire a noastră să inspire creștinii din întreaga lume să se roage Domnului cu fervoare reînnoită pentru unitatea deplină a tuturor discipolilor săi. Într-o lume care așteaptă de la noi nu doar cuvinte, dar acțiuni concrete, fie ca această întîlnire să devină un semn de speranță pentru toți oamenii de bunăvoință!” – se spune în Declaraţia comună a liderilor celor două Biserici.

În aceeaşi Declaraţie comună, papa Francisc şi patriarhul Kirill fac apel la comunitatea internațională să acționeze de urgență pentru a preveni expulzarea în continuare a creștinilor din Orientul Mijlociu şi îşi exprimă compasiunea pentru suferința îndurată de „credincioșii altor tradiții religioase care au devenit, de asemenea, victime ale războiului civil, haosului și violenței teroriste”.

„Ne îndreptăm, cu un apel stăruitor spre toate părțile care pot fi implicate în conflicte, să dea dovadă de bunăvoință și să se așeze la masa negocierilor. În același timp, este necesar să se depună orice efort din partea comunității internaționale pentru a pune capăt terorismului, cu ajutorul unor acțiuni comune, unite și coordonate. Facem apel la toate țările implicate în lupta împotriva terorismului, pentru a acționa în mod responsabil și prudent. Îi îndemnăm pe toți creștinii și pe toți cei care cred în Dumnezeu să se roage cu înflăcărare la Providența Creatorului lumii ca să ferească creația sa de distrugere și să nu îngăduie un nou război mondial. Pentru ca pacea să fie durabilă și demnă de încredere, sînt necesare eforturi specifice menite să redescopere valorile comune care ne unesc, întemeiate pe Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos” – consideră liderii celor două Biserici.

În opinia lor, „în această epocă zbuciumată, dialogul inter-religios este indispensabil. Diferențele în ceea ce privește înțelegerea adevărurilor religioase nu trebuie să împiedice oamenii de diferite credințe să trăiască în pace și în armonie. În actualele circumstanțe, liderii religioși au o responsabilitate specială de a-i educa pe credincioșii lor într-un spirit de respect față de convingerile celor care aparțin celorlalte tradiții religioase (…) Nici o crimă nu poate fi comisă în numele lui Dumnezeu, pentru că ”Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii” (1 Cor 14, 33)”.

În aceeaşi declaraţie comună, papa Francisc şi patriarhul Kirill atrag atenţia supra oamenilor care se află în situații de mare dificultate, care trăiesc în condiții de nevoie extremă și de sărăcie, în timp ce sînt în creștere bogățiile materiale ale umanității. De asemeni, subliniază că familia este „centrul natural al vieții umane și al societății”, şi că ea se întemeiază pe căsătorie, „un act liber și credincios de iubire dintre un bărbat și o femeie”. „Iubirea este cea care sigilează unirea lor și îi învață să se accepte unul pe altul ca un dar. Căsătoria este o școală de iubire și fidelitate. Regretăm că alte forme de conviețuire sînt puse acum pe același nivel al acestei uniuni, în timp ce conceptul de paternitate și maternitate ca vocație particulară a bărbatului și a femeii în căsătorie, consfințită de tradiția biblică, este îndepărtat din conștiință publică” – arată papa Francis şi patriarhul Kirill.

Liderii celor două Biserici fac apel la toți oamenii să respecte „dreptul inalienabil la viață”. „Milioane de copii sînt lipsiți de însăși posibilitatea de a se naște în lume. Vocea sîngelui copiilor nenăscuți strigă către Dumnezeu (cf. Gn 4, 10). Dezvoltarea așa-numitei eutanasii face astfel încît persoanele în vîrstă și cei infirmi încep să se simtă o povară excesivă pentru familiile lor și pentru societate, în general. Sîntem, de asemenea, preocupați de dezvoltarea tehnicilor de reproducere asistată medical, pentru că manipularea vieții umane este un atac la bazele existenței omului, creat după chipul lui Dumnezeu” – se mai spune în Declaraţia comună a papei Francis şi patriarhului Kirill.

Adresîndu-se tinerilor, papa Francisc şi patriarhul Kirill le atrage atenţia că au „îndatorirea de a nu ascunde talantul în pămînt (cf. Mt 25, 25), ci de a utiliza toate capacitățile pe care Dumnezeu le-a dat pentru a confirma în lume adevărul lui Cristos, pentru a întruchipa în viața lor poruncile evanghelice ale iubirii de Dumnezeu și de aproapele. „Nu vă fie teamă să mergeți împotriva curentului, apărînd adevărul lui Dumnezeu, la care normele seculare de astăzi sînt departe de a se conforma întotdeauna” – este îndemnul adresat tinerilor.

„Ortodocșii și catolicii sînt uniți nu doar de aceeași Tradiție a Bisericii primului mileniu, dar și de misiunea de a predica Evanghelia lui Cristos în lumea de azi. Această misiune presupune respectul reciproc față de membrii comunităților creștine și exclude orice formă de prozelitism. Nu sîntem concurenți, ci frați, și de această viziune trebuie să fie călăuzite toate acțiunile noastre reciproce și cele față de lumea externă. Îi îndemnăm pe catolicii și ortodocșii din toate țările să învețe să trăiască împreună în pace și iubire, și să aibă «unii față de alții aceleași sentimente» (Rm 15, 5)” – se mai arată în Declaraţia comună semnată de papa Francisc şi patriarhul Kirill.

În aceeaşi Declaraţie, liderii celor două Biserici îţi exprimă speranţa ca întîlnirea lor să contribuie, de asemeni, la reconciliere acolo unde există tensiuni între greco-catolici și ortodocși. „Astăzi, este clar că metoda «uniatismului» din trecut, înțeleasă ca unire a unei comunități la alta, separînd-o de Biserica sa, nu este o modalitate care permite restabilirea unității. Cu toate acestea, comunități bisericești care au apărut în aceste circumstanțe istorice au dreptul de a exista și de a întreprinde tot ceea ce este necesar pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioșilor lor, căutînd în același timp să trăiască în pace cu vecinii lor. Ortodocșii și greco-catolicii trebuie să se împace și să găsească forme reciproc acceptate de a trăi împreună” – consideră papa Francisc şi patriarhul Kirill.

„În lumea contemporană, cu multiple fațete și, totuși, unită printr-un destin comun, catolicii și ortodocșii sînt chemați să colaboreze frățește la vestirea Evangheliei mîntuirii, pentru a mărturisi împreună demnitatea morală și libertatea autentică a persoanei «pentru ca lumea să creadă» (In 17, 21). Această lume, din care dispar treptat pilonii spirituali ai existenței umane, așteaptă de la noi o puternică mărturie creștină în toate domeniile vieții personale și sociale. De capacitatea noastră de a da mărturie împreună în aceste timpuri dificile pentru Duhul adevărului depinde în mare măsură viitorul omenirii” – consideră liderii celor două Biserici.

„Pătrunși de recunoștință pentru darul înțelegerii reciproce, manifestat în timpul întîlnirii noastre, privim cu speranță la Preasfînta Maică a lui Dumnezeu, chemînd-o în ajutor prin cuvintele străvechii rugăciuni: ”Sub ocrotirea ta alergăm, preasfîntă Născătoare de Dumnezeu!» (Sub tuum praesidium – n.t.). Prin mijlocirea ei, Fericita Fecioară Maria să-i încurajeze la fraternitate pe cei care o cinstesc, pentru ca toți să fie uniți din nou, la vremea hotărîtă de Dumnezeu, în pace și armonie, într-un singur popor al lui Dumnezeu, spre gloria Preasfintei și Nedespărțitei Treimi!” – se arată în finalul Declaraţiei comune semnată de papa Francisc şi patriarhul Kirill.

Articole din aceeasi categorie