Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” – o școală cu tradiție în domeniul telecomunicațiilor

În deceniul al optulea al secolului trecut, ca urmare a exploziei informaționale, care tindea să schimbe fața lumii, oamenii școlii din România au întrezărit importanța conectării tinerei generații la acest circuit, care-și propunea să devină universal, au intuit posibilitatea valorificării creatoare a tinerelor inteligențe, prin introducerea unui domeniu nou, domeniul tehnic, în sistemul învățământului românesc.

Istoric

În anul 1971, datorită nevoilor crescute de specialiști în domeniul comunicațiilor, se înființează Școala de Specializare Postliceală cu Profil de Comunicații la Mare Distanță, Electromecanic, Telecomunicații și RadioTV. Reformarea care are loc în învățământul preuniversitar românesc din anul 1977 duce la apariția unui liceu cu profil de telecomunicații, Liceul Industrial “George Barițiu”. Plasată în însuși nucleul vieții științifice a Ardealului, la Cluj-Napoca, noua școală era menită să răspundă unor cerințe imperioase pe piața muncii, în vederea pregătirii specialiștilor în domeniul telecomunicațiilor pentru județele Cluj, Sibiu, Mureș și Alba.  Structura școlii cuprindea clase de liceu, școală profesională, școală postliceală, școală de maiștri, toate având în vedere pregătirea de electroniști în domeniul telecomunicațiilor.

În anul 1990 școala primește denumirea de Grup Școlar Industrial de Poștă și Telecomunicații și la structura existentă de electroniști în telecomunicații se adaugă o nouă specializare: „operator de poștă și telecomunicații”. Odată cu anunțarea în lume a termenului World Wide Web și a primului milion de calculatoare conectate într-o rețea, în anul 1992 s-a înființat și o clasă cu profil informatică, urmare cererilor de pe piața muncii.

Unitatea de învățământ, cuprinsă în profilul tehnologic, are, de la început, proiecte ambițioase, cu largă deschidere spre viitor. Coexistând în aceeași clădire cu liceul “George Barițiu”, care din anul școlar 1991-1992 își reia tradiția de liceu teoretic, noua structură se confruntă cu o bază materială neîndestulătoare, suplinită doar de entuziasmul profesorilor și al elevilor angrenați pe un nou drum. Astfel, în anul 1994, Grupul Școlar de Poștă și Telecomunicații intră într-o nouă etapă a dezvoltării sale, prin mutarea în locația de pe strada Moților 78-80. Devenită autonomă, școala de dezvoltă în ritm rapid, astfel încât, într-un interval foarte scurt, câștigă un prestigiu care-i aduce, an de an, una dintre cele mai notabile concurențe din județ la examenul de admitere în liceu și cele mai remarcabile rezultate la nivelul județului, fiind în top, în ierarhia liceelor tehnologice. Rezultatele obținute la examenele terminale, numărul mare de absolvenți înscriși într-o formă de învățământ superior, evaluările instituționale încheiate cu calificative excelente au condus la împlinirea dezideratului pe care școala și l-a propus: ridicarea la rang de COLEGIU, alegându-și ca mentor spiritual o mare personalitate a științei românești, un promotor al dezvoltării comunicațiilor universale, profesor universitar dr. Augustin Maior, nume sub ale cărui auspicii își va desfășura, cu respect și recunoștință, întreaga activitate.

Misiune, viziune, valori

 Treptat, școala s-a schimbat fundamental. Cu efort și dăruire și cu o profundă înțelegere și valorificare a posibilităților deschise de reformarea sistemului de învățământ, profesorii au devenit promotorii noului, au îndrăznit să creeze o școală modernă, funcțională, eficientă, creativă și, nu în ultimul rând, frumoasă.

Anul 2009 a fost pentru Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior” un an al consacrării, al împlinirii unui deziderat care a însumat toate rezultatele proiectelor naționale și europene derulate de școală, obținerea certificatului “Școală Europeană – 2009”. Reconfirmarea acestei titulaturi a avut loc în mai 2013, dată la care Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior” obține certificatul “Școală Europeană 2013” și “Diploma de Merit“ de la Senatul României, „în semn de recunoaștere pentru rezultatele obținute în cadrul competiției naționale Școala Europeană și pentru eforturile semnificative de integrare a învățământului românesc în spațiul european al educației”.

Prin prioritățile de dezvoltare ale școlii și prin toate acțiunile întreprinse putem afirma că activitățile pe care școala le derulează contribuie la formarea unei “personalități armonioase, creativ-pragmatice de succes, un cetățean european democratic și performant” (viziunea școlii) și „asigură pregătirea elevilor în domenii conexe, astfel încât aceștia să se integreze socio-profesional și să-și continue învățarea de-a lungul vieții” (misiunea școlii).

Profilul școlii, calitatea elevilor și a dascălilor ne facilitează promovarea valorilor europene cum sunt cele cuprinse în deviza școlii noastre: Competență ● Organizare ● Metodă ● Unitate ● Noutate ● Informație ● Creativitate ● Atitudine ● Toleranță ● Inovație ● Inițiativă.

Infrastructură, personal, parteneriate educaționale

Considerăm demne de menționat unele dintre punctele tari ale școlii noastre:

• Infrastructură adecvată: săli de clasă dotate cu table interactive și echipament multimedia, laboratoare și ateliere de specialitate amenajate conform standardelor, cabinet medical modern, internat și cantină pentru elevii din alte localități;

• Personal didactic calificat, performant, preocupat de propria perfecționare și formare continuă, cu disponibilitate pentru inovație și muncă în echipă;

• Colaborarea cu agenți economici de profil pentru asigurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor în domeniile electronică automatizări și economic;

• Realizarea unor parteneriate educaționale locale, regionale și naționale, care asigură relații bune cu diverse organizații, instituții publice și de învățământ, în vederea derulării activităților extrașcolare, precum: proiectul finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, implementat de Ministerul Educației Naționale, “ROSE – Romanian Secondary Education Project”; participarea, în ultimii trei ani, a elevilor, la Competiția de robotică pentru licee ”FIRST Tech Challenge Romania”, organizată de Asociația Nație Prin Educație și McCANN Bucharest, cu sprijinul BRD România și Vodafone România; „Campania de prevenire a dependențelor”, în parteneriat cu Asociația Preventis etc.

Rezultate și performanțe școlare

Este firesc să ne mândrim și cu rezultatele obținute de elevii noștri în ultimii doi ani școlari: 19 premii și 10 mențiuni naționale, 45 premii și mențiuni județene obținute la concursuri și olimpiade școlare: Concursul de matematică „Adolf Haimovici”; Concursul de chimie „Petru Poni”; Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii; Concursul de limba engleză „Quest”; Concursul de fizică „Ștefan Procopiu”. De asemenea, anual, peste 95% dintre absolvenți își continuă studiile la facultăți și universități de profil.

 Oferta educațională

Așadar, amprenta școlii noastre este evidentă de-a lungul timpului, unii dintre absolvenți nepărăsind niciodată prima lor dragoste – telecomunicațiile. În această situație mă aflu și eu, Angela Doina Roșca, absolventă a Liceului Industrial “George Barițiu” și a Facultății de Electronică și Telecomunicații.

E un motiv în plus să-i îndemn pe cei tineri să îmbrățișeze acest domeniu de actualitate și, mai ales, de viitor. Fără comunicații, nu există comunicare, fără comunicare nu există evoluție!

Ca director al Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” din Cluj-Napoca, aduc la cunoștință faptul că, începând cu data de 1 septembrie 2019, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” fuzionează prin absorbție cu școala noastră, astfel, oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 este următoarea:

• 4 clase a IX-a, învățământ de zi, în domeniile: electronică automatizări, economic și producție media;

• o clasă învățământ postliceal, calificarea tehnician electronist telecomunicații (pentru absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat);

• o clasă a XI-a seral;

• două clase învățământ profesional, din care o clasă învățământ profesional de stat, calificările electronist rețele de telecomunicații și electromecanic și o clasă în sistem dual, parteneri fiind Consorțiul Autonet și S.C. Bielomatik. Se asigură burse, practică la agenți economici, locuri de muncă la terminarea studiilor și alte beneficii.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la sediul Colegiului Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior”, Cluj-Napoca, strada Moților nr. 78-80, sau la telefon 0264-594995.

Angela Doina ROȘCA
Director, Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior”

Articole din aceeasi categorie